Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου
Comité d’organisation
Organizing Committee


* * *

Επιμέλεια Πρακτικών
Α.-Ν. Συμεωνίδου-Χριστίδου

Chargée des Actes / Editor of the Proceedings
Α.-Ν. Simeonidou-Christidou

* * *

Κριτική Επιτροπή των Πρακτικών
Comité de lecture
Reading Committee

Επιτροπή Έκδοσης των Πρακτικών
Comité de rédaction
Editorial Committee


* * *

Η εκδοτική επιμέλεια αφορά στη μορφοποίηση και παρουσίαση
των κειμένων, ενώ η ευθύνη για το περιεχόμενο και τις γλωσσικές επιλογές
ανήκει στους συγγραφείς των κειμένων.

La direction de la publication n’est responsable que de la mise en
forme et de la présentation des textes. La responsabilité du contenu et des choix lexicaux
incombe aux auteurs des textes.

The editing process mainly concerned the form and presentation
of the papers, while the responsibility for the content and linguistic choices
is attributed to the authors.