Κριτήρια επιλογής φοιτητών για επιλογή στην Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ

Τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών για συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, είναι τα εξής:

1. Ο βαθμός επίδοσης στα προαπαιτούμενα μαθήματα (Συντελεστής βαρύτητας 60%)
  Υ-ΓΛΩ-09 Διδακτική των ξένων γλωσσώn
  Υ-ΓΛΩ-14 Μεθοδολογία της Διδακτικής της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας   

2. Η Συνολική επίδοση του φοιτητή (Συντελεστής βαρύτητας 40%)

3. Σε περίπτωση ισοβάθμισης των κριτηρίων 1 και 2 θα λαμβάνεται υπόψη η οικονομική κατάσταση του φοιτητή.