Εργαστήριο Σημειωτικής - SemioLab

Εργαστήριο Σημειωτικής - SemioLab

Το Εργαστήριο Σημειωτικής-SemioLab ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 610/8-3-2016. Το Εργαστήριο Εργαστήριο Σημειωτικής-SemioLab, εξυπηρετεί εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες σε τομείς της βασικής έρευνας και των εφαρμογών του αντικειμένου της Σημειωτικής, όπως:

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Εργαστηρίου: http://www.semiolab.eu/