Τομέας Μετάφρασης & Μεταφρασεολογίας

Ο Τομέας Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ιδρύθηκε το 1993 με γνωστικό αντικείμενο τη Θεωρία και την Πρακτική της Μετάφρασης ενώ το πρόγραμμα σπουδών τέθηκε σε λειτουργία κατά το ακαδημαϊκό έτος 1997-98. Η ίδρυση του Τομέα Μετάφρασης κρίθηκε απαραίτητη λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη της επιστήμης της μετάφρασης σε διεθνές επίπεδο καθώς και την αυξανόμενη ζήτηση για καταρτισμένους μεταφραστές από την ελληνική και την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.

Οι βασικοί εκπαιδευτικοί και ερευνητικοί στόχοι του Τομέα είναι οι ακόλουθοι:

Σήμερα, ο Τομέας Μετάφρασης απαρτίζεται από 4 μέλη ΔΕΠ αποκλειστικής απασχόλησης, 1 μέλος ΔΕΠ μερικής απασχόλησης, 2 μέλη ΕΔΙΠ και 1 αλλοδαπή διδασκάλισσα.

Προπτυχιακές Σπουδές
Τα προσφερόμενα από τον Τομέα μαθήματα αφορούν:

και επιδιώκουν την ανάπτυξη :


Μεταπτυχιακές Σπουδές
Από το 2004, ο Τομέας Μετάφρασης συμμετέχει ενεργά και έχει την ευθύνη της οργάνωσης και υλοποίησης της κατεύθυνσης μετάφρασης του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Μετάφρασης και Διερμηνείας της Φιλοσοφικής Σχολής. Επίσης, από το 2011 ο Τομέας Μετάφρασης συμμετέχει στο αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος προσφέροντας την ειδίκευση Μετάφραση - Μεταφρασεολογία. Οι γλώσσες που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα είναι η ελληνική, η γαλλική και η αγγλική.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

α/α

Κωδ.

Τίτλος Μαθήματος

1.

ΚΕ-ΜΕΤ-01

Μετάφραση Γενικών Κειμένων ΙΙ

2.

ΚΕ-ΜΕΤ-02

Θεωρίες Μετάφρασης

3.

ΚΕ-ΜΕΤ-03

Γλωσσολογία της Εκφοράς και Μετάφραση

4.

ΚΕ-ΜΕΤ-04

Αντιπαραβολική γλωσσολογία και μετάφραση

5.

ΚΕ-ΜΕΤ-05

Μηχανική Μετάφραση

6.

ΚΕ-ΜΕΤ-06

Μεταφραστικά Εργαλεία Ι

7.

ΚΕ-ΜΕΤ-07

Μεταφραστικά Εργαλεία ΙΙ

8.

ΚΕ-ΜΕΤ-08

Ορολογική Αναζήτηση και Τεκμηρίωση

9.

ΚΕ-ΜΕΤ-09

Οργάνωση και Διαχείριση Ορολογικών Πόρων

10.

ΚΕ-ΜΕΤ-10

Λογοτεχνική Μετάφραση Ι

11.

ΚΕ-ΜΕΤ-11

Λογοτεχνική Μετάφραση ΙΙ

12.

ΚΕ-ΜΕΤ-12

Μετάφραση Ειδικών Κειμένων Ι

13.

ΚΕ-ΜΕΤ-13

Μετάφραση Ειδικών Κειμένων ΙΙ

14.

ΚΕ-ΜΕΤ-14

Μετάφραση Επιστημονικών Κειμένων

15.

ΚΕ-ΜΕΤ-15

Εφαρμογές σημειωτικής στη μετάφραση

16.

ΚΕ-ΜΕΤ-16

Κοινωνιογλωσσολογία, μετάφραση και πολιτισμική μεσολάβηση

17.

ΚΕ-ΜΕΤ-17

Μετάφραση από Ελληνικά προς Γαλλικά Ι

18.

ΚΕ-ΜΕΤ-18

Μετάφραση από Ελληνικά προς Γαλλικά ΙΙ

19.

ΚΕ-ΜΕΤ-19

Πολιτισμική Διάσταση της Μετάφρασης

20.

ΚΕ-ΜΕΤ-20

Οπτικοακουστική Μετάφραση: Τεχνικές Υποτιτλισμού Ι

21.

ΚΕ-ΜΕΤ-21

Οπτικοακουστική Μετάφραση: Τεχνικές Υποτιτλισμού ΙΙ

22.

ΚΕ-ΜΕΤ-22

Διερμηνεία Ι

23.

ΚΕ-ΜΕΤ-23

Θεωρίες σημειωτικής και μετάφραση

24.

ΚΕ-ΜΕΤ-24

Τεχνικές Επιχώριας Προσαρμογής

25.

ΚΕ-ΜΕΤ-25

Μετάφραση Δοκιμιακού Λόγου

26.

ΚΕ-ΜΕΤ-26

Λογοτεχνία, Μετάφραση και Πληροφορική (284/22-1-2015)