ΟΡΓΑΝΩΣΗΤΟΜΕΙΣΤομέας Γλωσσολογίας & Διδακτικής

Tομέας Γλωσσολογίας & Διδακτικής

O Τομέας Γλωσσολογίας και Διδακτικής αναπτύσσει εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο που εγγράφεται στα πεδία της Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, ιδιαίτερα της Διδακτικής της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας. Σκοπός του Τομέα είναι η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των φοιτητριών και των φοιτητών – μελλοντικών καθηγητών γαλλικής γλώσσας – σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές προδιαγραφές και η διαμόρφωση επιστημόνων με πολυπολιτισμική/πολύγλωσση συνείδηση/προσωπικότητα.
Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του Τομέα εστιάζονται στις επιστημονικές περιοχές της θεωρητικής και εφαρμοσμένης γλωσσολογίας, της διδακτικής των γλωσσών-πολιτισμών, της μεθοδολογίας, της κοινωνιογλωσσολογίας, της σημασιολογίας, της λεξικολογίας-λεξικογραφίας και της πραγματολογίας. Το έργο του Τομέα υποστηρίζεται από το Εργαστήριο Διδακτικής των Γλωσσών, το οποίο ιδρύθηκε το 1990 (ΠΔ 45/31.1.1990 - ΦΕΚ 16/13-2-1990 τ. Α΄.) και έχει ως στόχο την κατάρτιση των προ και μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος στη χρήση των τεχνολογιών και των γλωσσικών εφαρμογών, καθώς και την προώθηση της έρευνας στο πεδίο των πολυμεσικών γλωσσικών εφαρμογών.
Επίσης, μέλη του Τομέα και του ΕΔΓ υποστηρίζουν το ερευνητικό πρόγραμμα «Διαφοροποιημένα, διαβαθμισμένα και προσαρμοστικά όργανα μέτρησης Γαλλικής» για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) και την ετοιμασία θεμάτων εξετάσεων Γαλλικής Γλώσσας για το ίδιο πιστοποιητικό.
Επιπλέον, ο Τομέας οργανώνει και προσφέρει στους φοιτητές του Τμήματος το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (ΠΠΑ) το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Οι φοιτητές εργάζονται για διάστημα δύο (2) μηνών ως αμειβόμενοι ασκούμενοι καθηγητές σε επιλεγμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Παράλληλα, ο Τομέας Γλωσσολογίας και Διδακτικής συμμετέχει στο αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, Διδακτορικό Δίπλωμα) του Τμήματος προσφέροντας την ειδίκευση: «Διδακτική των Γλωσσών και Γλωσσική Επικοινωνία» με αντικείμενο την ανάπτυξη της έρευνας στο επιστημονικό πεδίο της Διδακτικής των Γλωσσών και της Γλωσσικής Επικοινωνίας.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ


α/α

Κωδ.

Τίτλος Μαθήματος

1

ΚΕ-ΓΛΩ-01

ΤΠΕ στη Διδακτική των Γλωσσών – Πολύγλωσσα ψηφιακά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας

2

ΚΕ-ΓΛΩ-02

ΤΠΕ στη Διδακτική των Γλωσσών – Πολυμεσικές βάσεις δεδομένων και ανάπτυξη ηλεκτρονικών λεξικών

3

ΚΕ-ΓΛΩ-03

Θεωρητικό υπόβαθρο της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας

4

ΚΕ-ΓΛΩ-04

Διδακτολογία των ξένων γλωσσών / πολιτισμών με έμφαση στη γαλλική γλώσσα

5

ΚΕ-ΓΛΩ-05

Πραγματολογία και Επικοινωνία Ι

6

ΚΕ-ΓΛΩ-06

Πραγματολογία και Επικοινωνία ΙΙ

7

ΚΕ-ΓΛΩ-07

Διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις της ξένης γλώσσας στην παιδική ηλικία

8

ΚΕ-ΓΛΩ-08

ΤΠΕ στη Διδακτική των Γλωσσών – Πολυμέσα και σύγχρονες τεχνολογίες Διαδικτύου

9

ΚΕ-ΓΛΩ-09

ΤΠΕ στη Διδακτική των Γλωσσών – Διαδραστικές εφαρμογές στη γλωσσική εκπαίδευση

10

ΚΕ-ΓΛΩ-10

Ασκήσεις διορθωτικής φωνητικής

11

ΚΕ-ΓΛΩ-11

Διαμεσολάβηση: Μεθοδολογικές και διδακτικές προσεγγίσεις

12

ΚΕ-ΓΛΩ-12

Σχεδιασμός προγραμμάτων για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας

13

ΚΕ-ΓΛΩ-13

Διδασκαλία της ξένης γλώσσας για ειδικούς και ακαδημαϊκούς σκοπούς

14

ΚΕ-ΓΛΩ-14

Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Λεξικολογία

15

ΚΕ-ΓΛΩ-15

Λεξικολογία-Λεξικογραφία

16

ΚΕ-ΓΛΩ-16

Μέθοδοι έρευνας στη Λεξικολογία

17

ΚΕ-ΓΛΩ-17

Ονοματολογία και Πολιτισμός

18

ΚΕ-ΓΛΩ-18

Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Σημασιολογία

19

ΚΕ-ΓΛΩ-19

Σημασιολογία και επικοινωνία

20

ΚΕ-ΓΛΩ-20

Διαπολιτισμική σημασία και επικοινωνία

21

ΚΕ-ΓΛΩ-21

Αξιολόγηση δεξιοτήτων επικοινωνίας στις ξένες γλώσσες

22

ΚΕ-ΓΛΩ-22

Σύγχρονες θεωρίες μάθησης με εφαρμογές στη γαλλική γλώσσα

23

ΚΕ-ΓΛΩ-23

Αντιπαραθετική Γλωσσολογία

24

ΚΕ-ΓΛΩ-24

Κοινωνιογλωσσολογία Ι

25

ΚΕ-ΓΛΩ-25

Κοινωνιογλωσσολογικές προσεγγίσεις της πολυγλωσσίας

26

ΚΕ-ΓΛΩ-26

Κοινωνιογλωσσικές αναπαραστάσεις εναλλαγή κωδίκων και πολυγλωσσία

27

ΚΕ-ΓΛΩ-27

Γλωσσικά Δάνεια και Προβλήματα Σημασίας

28

ΚΕ-ΓΛΩ-28

ΤΠΕ στη Διδακτική των Γλωσσών – Ψηφιακές Τεχνολογίες και Σχολική Τάξη

29

ΚΕ-ΓΛΩ-29

ΤΠΕ στη Διδακτική των Γλωσσών – Βάσεις δεδομένων και γλωσσικές εφαρμογές

30

ΚΕ-ΓΛΩ-30

ΤΠΕ στη Διδακτική των Γλωσσών – Ασύγχρονα συστήματα τηλεκπαίδευσης και γλωσσική κατάρτιση

31

ΚΕ-ΓΛΩ-31

Εφαρμογές στη Λεξικολογία

32

ΚΕ-ΓΛΩ-32

Ο Λόγος στη Διαφήμιση

33

ΚΕ-ΓΛΩ-33

Ειδικά θέματα επιστημών της Γλώσσας Ι (Erasmus)

34

ΚΕ-ΓΛΩ-34

Ειδικά θέματα επιστημών της Γλώσσας ΙΙ (Erasmus)

35

ΚΕ-ΓΛΩ-40

Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Επικοινωνία, Διαχείριση κρίσεων, Αξιολόγηση

36

ΚΕ-ΓΛΩ-41

Παιδαγωγικές Θεωρίες και Σχολικές πρακτικές

37

ΚΕ-ΓΛΩ-42

Εισαγωγή στην Παιδαγωγική: Θέματα παιδαγωγικής επάρκειας

38

ΚΕ-ΓΛΩ-43

Προγραμματισμός και αξιολόγηση

 


ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ το ωράριο λειτουργίας των βιβλιοθηκών του Τμήματος.

Χάρτης

Φωτογραφίες

Επισκέψεις

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 503 επισκέπτες και κανένα μέλος

Επικοινωνήστε

(+30) 2310-995176

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.