Παρουσίαση

Tο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ  λειτουργεί, για πρώτη φορά, το ακαδημαϊκό έτος 1954-1955, στο πλαίσιο της ίδρυσης του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών που ιδρύθηκε το 1952 υπό την εποπτεία της Φιλοσοφικής Σχολής. Σήμερα αποτελεί ένα από τα οκτώ Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου.
Στόχοι του Προπτυχιακού προγράμματος σπουδών:

Το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στοχεύει στην απόκτηση βασικών γνώσεων στους τομείς της Γλωσσολογίας, της Διδακτικής των Ζωντανών Γλωσσών, της Γαλλικής Λογοτεχνίας, της Συγκριτικής Γραμματολογίας, του  Γαλλικού Πολιτισμού και της Μετάφρασης- Μεταφρασεολογίας. Το Πρόγραμμα αποβλέπει στην καλλιέργεια του πνεύματος, στην απόκτηση παιδείας, στην ανάπτυξη επιστημονικής και κριτικής σκέψης και στη διαμόρφωση Ευρωπαϊκής συνείδησης. Ειδικότερα, αποσκοπεί στην προαγωγή της γαλλικής παιδείας στον ελληνόφωνο χώρο, στη διαπολιτισμική επικοινωνία, στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν και να κατανοούν τη γαλλική γλώσσα και γραμματεία, να σχεδιάζουν αναλυτικά προγράμματα για τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας και λογοτεχνίας/πολιτισμού στην εκπαίδευση, να χειρίζονται γραπτά και προφορικά τον επιστημονικό λόγο, να περιγράφουν και να ερμηνεύουν πολιτισμικά φαινόμενα του γαλλόφωνου και ελληνόφωνου χώρου, να συνδέουν τις γλωσσολογικές προσεγγίσεις με τη διδασκαλία και την εκμάθηση της Γαλλικής ως πρώτης/δεύτερης ξένης γλώσσας, να είναι εξοικειωμένοι με τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και παιδαγωγικής, με ειδικά θέματα της διδακτικής των ξένων γλωσσών καθώς και με σύγχρονες μεταφραστικές θεωρίες.

Σε εφαρμοσμένο επίπεδο αποβλέπει σε μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες που προσδίδουν ικανότητα  προσφοράς υπηρεσιών και γνώσεων από τους/τις αποφοίτους του στους τομείς της έρευνας, της εκπαίδευσης, της μετάφρασης και του πολιτισμού.
Συνεπώς οι απόφοιτοι/απόφοιτες του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ανάλογα με τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα που έχουν επιλέξει, δύνανται να αποκτήσουν τις παρακάτω δεξιότητες:
(α) τη διεξαγωγή έρευνας και τη συγγραφή επιστημονικών μελετών στα πεδία της γαλλικής και συγκριτικής γραμματολογίας, της διδακτικής των ζωντανών γλωσσών, της γλωσσολογίας και της μεταφρασεολογίας,
(β) την υποστήριξη της φιλολογικής και γλωσσολογικής έρευνας σε ερευνητικούς φορείς, κέντρα και ιδρύματα,
(γ) τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στηv πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς και σε ενήλικες σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα,
(δ) τη δημιουργία πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας,
(ε) τη διδασκαλία της γαλλικής/γαλλόφωνης λογοτεχνίας και του γαλλικού πολιτισμού,
(στ) τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδασκαλία της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας,
(ζ) το χειρισμό διαφόρων συστημάτων ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης,
(η) τη διαμεσολάβηση ανάμεσα σε ομιλητές της γαλλικής και της ελληνικής  γλώσσας,
(θ) την επιλογή και προώθηση της γαλλικής λογοτεχνίας στον ελληνόφωνο εκδοτικό χώρο,
(ι) τη μετάφραση γενικών/ειδικών κειμένων από τη γαλλική προς την ελληνική γλώσσα.

Το Τμήμα προσφέρει:
1. Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών τετραετούς φοίτησης τριών κατευθύνσεων: Γλωσσολογίας-Διδακτικής,  Λογοτεχνίας-Πολιτισμού και Μετάφρασης Μεταφρασεολογίας.
2. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) τριών κατευθύνσεων: Γλωσσολογίας-Διδακτικής,  Λογοτεχνίας και Πολιτισμού και Μετάφρασης Μεταφρασεολογίας.  

Το ΠΜΣ διαρθρώνεται σε δύο κύκλους :
1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, που απονέμεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του διετούς πρώτου κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών και
2. Διδακτορικό Δίπλωμα, που απονέμεται μετά την επιτυχή εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Το Τμήμα διαθέτει:

  • Δύο πολύ  καλά ενημερωμένες  Βιβλιοθήκες.
  • Τρία εργαστήρια:

        - «Εργαστήριο Συγκριτικής Γραμματολογίας»,
        - «Εργαστήριο Διδακτικής ζωντανών γλωσσών» και
        - «Εργαστήριο Μετάφρασης και επεξεργασίας του Λόγου»,

όπου διεξάγεται συστηματική έρευνα και μελέτη ερευνητικών αντικειμένων που έχουν ως αφετηρία τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του Τμήματος και προσεγγίζονται διεπιστημονικά.


Το Τμήμα συμμετέχει ενεργά:

σε διατμηματικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών,

  • Γλωσσική επικοινωνία και η Νεοελληνική ως ξένη/ δεύτερη γλώσσα που συντονίζει το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. http://www.lit.auth.gr/index.php?page=13222
  • Σπουδές Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού που συντονίζει το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. http://www.enl.auth.gr/newmaster/index.htm
  • Nεοελληνικές Σπουδές και πολιτισμός (Eυρωπαϊκός, Bαλκανικός, Aνατολικός) που συντονίζει το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής.

Επιπλέον το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας συμμετέχει :

  • στο ΔΑΕΣ (Διδακτορικό Ανωτάτων Ευρωπαϊκών Σπουδών) «Οι Λογοτεχνίες της Ενωμένης Ευρώπης» [ΦΕΚ 332/29,2.08 τ.Β΄] που συντονίζει το Πανεπιστήμιο της Βοlogna σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια της Mulhouse, του Clermont-Ferrand, του Arras, της Mόσχας, της Κρακοβίας, του Κλουζ, του Valladolid και της ISTI Bρυξελλών. .Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. http://www.dese.info.
  • στο Εrasmus Mundus για Μaster «Ευρωπαϊκών λογοτεχνικών πολιτισμών» που συντονίζει το Πανεπιστήμιο της Βοlogna σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια της Mulhouse και του Strasbourg, του Dakar (Σενεγάλη), της Mumbai (Ινδία) και της Alberta (Καναδά).
  • σε προγράμματα επιμόρφωσης στο πλαίσιο των γνωστικών του αντικειμένων σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και
  • σε προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ/ΕΣΠΑ.


Ακόμη, έχει συστηματική συνεργασία με Γαλλόφωνα πανεπιστήμια με συχνή ανταλλαγή φοιτητών, διδασκόντων και ερευνητών και μετάκληση υψηλού επιπέδου επιστημόνων για διαλέξεις και σεμινάρια στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών.ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ το ωράριο λειτουργίας των βιβλιοθηκών του Τμήματος.

Χάρτης

Φωτογραφίες

Επισκέψεις

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 68 επισκέπτες και κανένα μέλος

Επικοινωνήστε

(+30) 2310-995176

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.