Πολιτική Ποιότητας ΠΠΣ

Πολιτική Ποιότητας ΠΠΣ

Ίδρυμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τίτλος Π.Π.Σ.: Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Ημερομηνία υποβολής: 30 / 3 / 2020

 

Πολιτική Ποιότητας Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ)

Η πολιτική ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας επιδιώκει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός Προγράμματος Σπουδών υψηλής ακαδημαϊκής ποιότητας και τη συνεχή βελτίωση και αναβάθμισή του, σύμφωνα με τη θεσπισμένη αποστολή και τον στρατηγικό σχεδιασμό του Τμήματος και του ΑΠΘ και τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, υπό την εποπτεία της ΟΜΕΑ του Τμήματος, οι οποίες επισκοπούνται και αναλόγως αναθεωρούνται με βάση τις εκάστοτε απαιτήσεις.
Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος εξειδικεύεται ως ακολούθως:

 • Προσήλωση στο όραμα και την αποστολή του Τμήματος, που είναι η καινοτόμα έρευνα και διδασκαλία στο πεδίο των γλωσσών, του πολιτισμού και του διαπολιτισμού και η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των φοιτητών και φοιτητριών στο πλαίσιο μιας κοινότητας πρακτικής
 • Γλωσσική, διαγλωσσική και διαπολιτισμική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου που συνδυάζει τη θεωρία και την πράξη
 • Διδασκαλία που εστιάζει στην ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ηθικών και δεοντολογικών αρχών, με έμφαση στη μεταγνώση και απώτερο στόχο τη διαρκή ανάπτυξη και προσαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων των φοιτητών και φοιτητριών στις απαιτήσεις της επαγγελματικής τους ζωής
 • Διεξαγωγή έρευνας διεθνούς επιπέδου, σε συνεργασία με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού και μέριμνα για την προβολή της στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα
 • Συνεχής βελτίωση της ποιότητας των υποδομών, διαδικασιών και υπηρεσιών του Τμήματος
 • Συνεργασία με τους επιστημονικούς φορείς και τους αποφοίτους του Τμήματος
 • Σύνδεση με την κοινωνία και ανάδειξη του έργου του Τμήματος
 • Σύνδεση με την αγορά εργασίας

Η πολιτική ποιότητας υλοποιείται με:

 • τη θέσπιση, τον έλεγχο, τον επανασχεδιασμό και τον επαναπροσδιορισμό των στόχων της διασφάλισης ποιότητας, οι οποίοι εναρμονίζονται πλήρως με τη στρατηγική του Τμήματος και του ΑΠΘ.
 • τη λειτουργία εσωτερικών επιτροπών που σχετίζονται με τη διασφάλιση ποιότητας
 • την υποστήριξη των φοιτητών μέσω θεσμών όπως ο Σύμβουλος σπουδών
 • τον συστηματικό έλεγχο και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου
 • την προώθηση της σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα
 • την ανάπτυξη δικτύων επικοινωνίας με την κοινωνία
 • την ανάπτυξη δικτύων επικοινωνίας με την αγορά εργασίας
 • τη μέριμνα για τη διαφανή λειτουργία του Τμήματος και δημοσιοποίηση των δράσεών του
 • την ανάπτυξη μιας κουλτούρας ποιότητας στο πλαίσιο του Τμήματος.

Η Πολιτική ποιότητας έλαβε έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος (αρ. 346/10-10-2019) και είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του Τμήματος.