Πολιτική Ποιότητας ΑΠΘ

Πολιτική Ποιότητας ΑΠΘ

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ, μετά από εισήγηση της ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 23/28-2-2019) στη συνεδρίασή της με αριθμό 2981/7-3-2019 προσδιόρισε την Πολιτική Ποιότητας του
Ιδρύματος ως εξής:

  1. Συνεχής βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση και την έρευνα
  2. Συνεχής βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών και των υπηρεσιών του ΑΠΘ
  3. Συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της ποιότητας ζωής στο ΑΠΘ
  4. Διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα
  5. Ανάδειξη στην κοινωνία, στην πολιτεία, αλλά και στη διεθνή επιστημονική κοινότητα του έργου που συντελείται στο ΑΠΘ

Η πολιτική ποιότητας πραγματοποιείται με:

Η πολιτική αυτή υποστηρίζει κυρίως: