Μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών

Μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Με απόφαση Συγκλήτου (συν. 2961/26 & 27-6-2018 επικαιροποιήθηκε το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών τoυ Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

Επισυνάπτεται και το επικαιροποιημένο μητρώο.