Μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών

Μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Με απόφαση Συγκλήτου  επικαιροποιήθηκε το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών τoυ Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

Επισυνάπτεται το επικαιροποημένο μητρώο 3043 (Συνεδρίαση Συγκλήτου ΑΠΘ).

Επισυνάπτεται το προηγούμενο μητρώο 3026 (Συνεδρίαση Συγκλήτου ΑΠΘ, 3026//11-6-2020).

Επισυνάπτεται το προηγούμενο μητρώο.