ΤΜΗΜΑΈκθεση εξωτερικής εξιολόγησης GRΕνδεικτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων ΠΜΣ

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων ΠΜΣ

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων ΠΜΣ

Διδακτική των Γλωσσών και Νέες Τεχνολογίες στη Γλωσσική Επικοινωνία
Για το ΜΔΕ, με ειδίκευση «Διδακτική των Γλωσσών και Νέες Τεχνολογίες στη Γλωσσική Επικοινωνία», τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, τα εργαστήρια και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες ορίζονται ως εξής:

1ο εξάμηνο σπουδών
Υποχρεωτικά Μαθήματα
- Διδακτική Ι: Μεθοδολογία διδασκαλίας/εκμάθησης των ξένων γλωσσών/πολιτισμών (6 ΕΠΜ/ECTS)
- Τεχνολογίες Ι: Νέες τεχνολογίες και διδασκαλία/εκμάθηση των ξένων γλωσσών/πολιτισμών (6 ΕΠΜ/ECTS)
- Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία (6 ΕΠΜ/ECTS)
- Σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις (6 ΕΠΜ/ECTS)
Υποχρεωτικά Επιλογής (επιλέγεται 1)
- Γλώσσες σε Επαφή (6 ΕΠΜ/ECTS) ή
- Κοινωνιογλωσσολογία και εφαρμογές στην πολυγλωσσία  (6 ΕΠΜ/ECTS) ή
- Μάθημα από τα επιλεγόμενα των άλλων ειδικεύσεων (6 ΕΠΜ/ECTS)
Σύνολο: 30 ΕΠΜ/ECTS
                                       
2ο εξάμηνο σπουδών    
Υποχρεωτικά Μαθήματα    
- Διδακτική ΙΙ: Στρατηγικές μάθησης στη διδασκαλία/εκμάθηση των ξένων γλωσσών/πολιτισμών (6 ΕΠΜ/ECTS)
- Τεχνολογίες ΙΙ: Διαδικτυακά περιβάλλοντα και γλωσσική κατάρτιση (6 ΕΠΜ/ECTS)
- Ανάλυση γλωσσικών αναγκών/σχεδιασμός προγραμμάτων και παραγωγή υλικών γλωσσικής κατάρτισης (6 ΕΠΜ/ECTS)
- Ειδική ορολογία σε εργασιακά περιβάλλοντα (6 ΕΠΜ/ECTS)
Υποχρεωτικά Επιλογής (επιλέγεται 1)
- Εκπαιδευτική Αξιολόγηση (6 ΕΠΜ/ECTS) ή
- Πραγματολογία και Επικοινωνία (6 ΕΠΜ/ECTS) ή
- Μάθημα από τα επιλεγόμενα των άλλων ειδικεύσεων (6 ΕΠΜ/ECTS)
Σύνολο: 30 ΕΠΜ/ECTS

3ο εξάμηνο σπουδών
Υποχρεωτικά Μαθήματα    
- Διδακτική ΙΙΙ: Διδακτικές προσεγγίσεις των ξένων γλωσσών σε παιδιά πρώιμης ηλικίας και Δημοτικού (6 ΕΠΜ/ECTS)
- Τεχνολογίες ΙΙΙ: Βάσεις Δεδομένων και γλωσσικές εφαρμογές (6 ΕΠΜ/ECTS)
- Μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας - Τεχνικές γραφής επιστημονικού κειμένου (6 ΕΠΜ/ECTS)
- Ερευνητικό σεμινάριο (6 ΕΠΜ/ECTS)
Υποχρεωτικά Επιλογής (επιλέγεται 1)
- Διαπολιτισμικότητα στην εκπαίδευση (6 ΕΠΜ/ECTS) ή
- Διαπολιτισμική επικοινωνία στη γλωσσική κατάρτιση (6 ΕΠΜ/ECTS) ή
- Μάθημα από τα επιλεγόμενα των άλλων ειδικεύσεων (6 ΕΠΜ/ECTS)
Σύνολο: 30 ΕΠΜ/ECTS


4ο εξάμηνο σπουδών
Υποχρεωτικά Μαθήματα
- Διπλωματική Εργασία (30 ΕΠΜ/ECTS)

Για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. ο φοιτητής οφείλει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 120 Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ΕΠΜ/ECTS) κατανεμημένες ως εξής:
72 ΕΠΜ/ECTS από υποχρεωτικά μαθήματα
18 ΕΠΜ/ECTS από επιλεγόμενα μαθήματα του ΠΜΣ
30 ΕΠΜ/ECTS από τη διπλωματική εργασία


Μεταφρασεολογία - Μετάφραση Λογοτεχνίας και Επιστημών του Ανθρώπου
Για το Μ.Δ.Ε. με ειδίκευση «Μεταφρασεολογία - Μετάφραση Λογοτεχνίας και Επιστημών του Ανθρώπου» το πρόγραμμα αρθρώνεται σε τέσσερα εξάμηνα. Προβλέπονται θεωρητικά και σεμιναριακά μαθήματα, διαλέξεις, καθώς και Πρακτική Άσκηση 150 ωρών και εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας ή Πρακτική Άσκηση 300 ωρών και Σχολιασμένη Μετάφραση. Τα τρία πρώτα εξάμηνα οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα προκειμένου να συγκεντρώσουν 30 μονάδες ECTS ανά εξάμηνο.
Ο πίνακας μαθημάτων ανά εξάμηνο και  μονάδες ΕΠΜ/ECTS, έχει ως εξής:

1ο εξάμηνο σπουδών
Υποχρεωτικά Μαθήματα
- Μεταφρασεολογία – Μεθοδολογία της Μετάφρασης (6 ΕΠΜ/ECTS)
- Ελληνική Γλώσσα - Υφολογία (6 ΕΠΜ/ECTS)
- Μετάφραση Κειμένων γενικής θεματολογίας από Γαλλικά προς Ελληνικά  Ι (6 ΕΠΜ/ECTS)
- Μετάφραση Κειμένων γενικής θεματολογίας από Αγγλικά προς Ελληνικά  Ι (6 ΕΠΜ/ECTS)
Υποχρεωτικά Επιλογής (επιλέγεται 1)
- Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Γαλλόφωνης Λογοτεχνίας και Πολιτισμού (6 ΕΠΜ/ECTS) ή
- Σταθμοί της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας 1 (Μυθιστόρημα – Δοκίμιο) (6 ΕΠΜ/ECTS)
Σύνολο: 30 ΕΠΜ/ECTS
                                      
2ο εξάμηνο σπουδών   
Υποχρεωτικά Μαθήματα    
- Νέες Τεχνολογίες και Λογοτεχνική Μετάφραση (6 ΕΠΜ/ECTS)
- Μετάφραση Ειδικών Επιστημονικών κειμένων (Επιστήμες του Ανθρώπου) Γαλλικά προς Ελληνικά  και Ορολογική Τεκμηρίωση (6 ΕΠΜ/ECTS)
- Μετάφραση Πεζογραφίας 1 Γαλλικά προς Ελληνικά (6 ΕΠΜ/ECTS)
- Μετάφραση Ειδικών Επιστημονικών Κειμένων (Επιστήμες του Ανθρώπου) και Πεζογραφίας από Αγγλικά προς Ελληνικά (6 ΕΠΜ/ECTS)
Υποχρεωτικά Επιλογής (επιλέγεται 1)
- Ειδικά Θέματα Θεωρίας της Λογοτεχνίας και Πολιτισμού (6 ΕΠΜ/ECTS) ή
- Σταθμοί της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας 2 (Θέατρο – Ποίηση) (6 ΕΠΜ/ECTS)
Σύνολο: 30 ΕΠΜ/ECTS

3ο εξάμηνο σπουδών
Υποχρεωτικά Μαθήματα    
- Επιμέλεια Κειμένων (6 ΕΠΜ/ECTS)
- Μετάφραση Πεζογραφίας 2 από Γαλλικά προς Ελληνικά (6 ΕΠΜ/ECTS)
- Μετάφραση Θεατρικών Έργων - Ποίησης από Γαλλικά προς Ελληνικά (6 ΕΠΜ/ECTS)
- Μετάφραση Πεζογραφίας και Θεατρικών Έργων από Αγγλικά προς Ελληνικά  (6 ΕΠΜ/ECTS)
Υποχρεωτικά Επιλογής (επιλέγεται 1)
- Ειδικά Θέματα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (6 ΕΠΜ/ECTS) ή
- Δημιουργική Γραφή ή
- Μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας - Τεχνικές γραφής επιστημονικού κειμένου (6 ΕΠΜ/ECTS)
Σύνολο: 30 ΕΠΜ/ECTS

4ο εξάμηνο σπουδών
Υποχρεωτικά Μαθήματα
- Το επάγγελμα  του μεταφραστή    
Υποχρεωτικά Επιλογής    
- Πρακτική Άσκηση 150 ώρες και Διπλωματική Εργασία (30 ΕΠΜ/ECTS) ή
- Πρακτική Άσκηση 250 ώρες και Σχολιασμένη Μετάφραση (30 ΕΠΜ/ECTS)

Για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. ο φοιτητής οφείλει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 120 Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ΕΠΜ/ECTS) κατανεμημένες ως εξής:
72 ΕΠΜ/ECTS από υποχρεωτικά μαθήματα
18 ΕΠΜ/ECTS από επιλεγόμενα μαθήματα του ΠΜΣ
30 ΕΠΜ/ECTS από την  Πρακτική Άσκηση 150 ωρών και τη διπλωματική εργασία ή από την Πρακτική Άσκηση 250 ωρών και τη Σχολιασμένη Μετάφραση

Με πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος και έγκριση της Σ.Ε.Σ. μπορεί να γίνεται τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων (άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 3685/08).

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ το ωράριο λειτουργίας των βιβλιοθηκών του Τμήματος.

Χάρτης

Επισκέψεις

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 84 επισκέπτες και κανένα μέλος