Πρακτικά Συνεδρίων / Ημερίδων

“5η Συνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων”

“4η Συνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων”

“3η Συνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων”

  "2008, Ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισμικού διαλόγου: συνομιλώντας με τις γλώσσες-πολιτισμούς"

Μεταφράζοντας στον 21ο αιώνα. ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ.

“2η Συνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων”

“1η Συνάντηση Νέων Μεταφρασεολόγων”