Πληροφορίες ERASMUS

Πρόκειται για την Τομεακή Δράση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013 που αφορά την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω της ενθάρρυνσης διμερών διαπανεπιστημιακών  συμφωνιών και αύξησης της ευρωπαϊκής κινητικότητας φοιτητών, μελών διδακτικού και διοικητικού προσωπικού. Στόχος επίσης είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και προαγωγής πλήρους ακαδημαϊκής αναγνώρισης σπουδών και ακαδημαϊκών τίτλων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση.

Μέσω του προγράμματος LLP/Erasmus δίνεται η δυνατότητα σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και σε υποψήφιους διδάκτορες να πραγματοποιήσουν ένα αναπόσπαστο κομμάτι των σπουδών τους στις χώρες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. Επίσης μέλη του Διδακτικού Προσωπικού έχουν την ευκαιρία με το ίδιο πρόγραμμα να πραγματοποιήσουν κινητικότητα με σκοπό τη διδασκαλία ή την επιμόρφωση, ενώ και το διοικητικό προσωπικό μπορεί να μετακινηθεί για επιμόρφωση.
 
Ειδικότερα περιλαμβάνει:

Προσφερόμενα μαθήματα επιλογής για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον επίσημο δικτυακό τόπο του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.