Ανταλλαγές ERASMUS

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LLP/ERASMUS


ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ


Για την επιλογή  των φοιτητών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας   στο πρόγραμμα LLP/ERASMUS  λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω κριτήρια :
  1. ο αριθμός του συνόλου το μαθημάτων - ECTS που έχει ήδη παρακολουθήσει  ο φοιτητής και εξεταστεί επιτυχώς 
  2. η επίδοσή του φοιτητή σε αυτά τα μαθήματα 
  3. το επίπεδο γλωσσομάθειας στη δεύτερη ξένη  (Γ1, Γ2) καθώς και άλλες γλώσσες  όταν η εκδήλωση ενδιαφέροντος αφορά  την κατεύθυνση της Μετάφρασης 
  4. το επίπεδο γλωσσομάθειας, αν μπορεί να πιστοποιηθεί, στη δεύτερη ξένη γλώσσα (Β2. ) η οποία είναι η επίσημη γλώσσα της χώρας του συνεργαζόμενου ιδρύματος πχ Ιταλία, Ισπανία 
  5. κοινωνικοί λόγοι, δηλ.  η οικονομική επιφάνεια του φοιτητή  (εργαζόμενοι φοιτητές, μέλη πολύτεκνων οικογενειών,  παιδιά μεταναστών, ομογενών κλπ.)  
  6. τα κίνητρα συμμετοχής στο πρόγραμμα σε σχέση με την ευρωπαϊκή διάσταση, τη διαπολιτισμική κατανόηση, τη έφεση για προσαρμογή σε άλλο περιβάλλον κλπ. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Η διαδικασία υποβολής της αίτησης για την μετακίνηση στο πλαίσιο του προγράμματος LLP/Erasmus για Σπουδές, με περίοδο υποβολής των αιτήσεων από 25 Φεβρουαρίου έως 15 Μαρτίου 2013 διαθέτει δύο σκέλη:
Μετά από τη κατάθεση των παραπάνω εντύπων, επισκέπτεστε σε τακτά χρονικά διαστήματα την ιστοσελίδα μας ή την ιστοσελίδα του Τμήματος/Σχολής σας, προκειμένου να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των δικαιολογητικών, οι αιτήσεις συγκεντρώνονται ανά Τμήμα και προωθούνται στο Συντονιστή ECTS κάθε Τμήματος/ Σχολής προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής. Κατά τη διαδικασία αυτή ο Συντονιστής ECTS σε συνεργασία με τους υπεύθυνους των Διμερών Συμφωνιών λαμβάνουν υπόψη τους τη σειρά προτεραιότητας των πανεπιστημίων που έχετε δηλώσει στην αίτησή σας σε συνδυασμό με τα ακόλουθα κριτήρια:
Η σειρά των κριτηρίων είναι τυχαία, η ιεράρχηση/μοριοδότησή τους καθορίζεται από κάθε Τμήμα/Σχολή σας και θα πρέπει να είναι με σαφήνεια δημοσιοποιημένη στον ιστότοπο του Τμήματός/Σχολής σας.
Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής στην ιστοσελίδα του Τμήματός μας αλλά και του Τμήματος/Σχολής σας γίνεται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα από την κατάθεση των σχετικών καταστάσεων από τους Συντονιστές ECTS κάθε Τμήματος/Σχολής και τον έλεγχο και την επεξεργασία τους από εμάς. Σε περίπτωση οποιουδήποτε λάθους στις αναρτώμενες καταστάσεις των αποτελεσμάτων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με το Τμήμα μας. 
Στη συνέχεια το Τμήμα μας προχωρεί στην ενημέρωση τόσο του Ιδρύματος Υποδοχής όσο και των επιλεγμένων φοιτητών σχετικά με την υποψηφιότητά τους με αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η επιλογή σας από το Τμήμα/Σχολή σας δε σημαίνει την αυτόματη και υποχρεωτική επιλογή σας από το πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Κάθε Ίδρυμα Υποδοχής θέτει κάθε ακαδημαϊκό έτος τα δικά του κριτήρια επιλογής και βασιζόμενο σε αυτά και στις διμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει προχωρά και αυτό με τη σειρά του στην αξιολόγηση της αίτησης που θα τους στείλετε.
Για περισσότερες πληροφορίες κατευθυνθείτε στο δικτυακό τόπο http://www.eurep.auth.gr