LLP/ERASMUSΑνταλλαγές Erasmus

Ανταλλαγές ERASMUS

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LLP/ERASMUS


ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ


Για την επιλογή  των φοιτητών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας   στο πρόγραμμα LLP/ERASMUS  λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω κριτήρια :
 1. ο αριθμός του συνόλου το μαθημάτων - ECTS που έχει ήδη παρακολουθήσει  ο φοιτητής και εξεταστεί επιτυχώς 
 2. η επίδοσή του φοιτητή σε αυτά τα μαθήματα 
 3. το επίπεδο γλωσσομάθειας στη δεύτερη ξένη  (Γ1, Γ2) καθώς και άλλες γλώσσες  όταν η εκδήλωση ενδιαφέροντος αφορά  την κατεύθυνση της Μετάφρασης 
 4. το επίπεδο γλωσσομάθειας, αν μπορεί να πιστοποιηθεί, στη δεύτερη ξένη γλώσσα (Β2. ) η οποία είναι η επίσημη γλώσσα της χώρας του συνεργαζόμενου ιδρύματος πχ Ιταλία, Ισπανία 
 5. κοινωνικοί λόγοι, δηλ.  η οικονομική επιφάνεια του φοιτητή  (εργαζόμενοι φοιτητές, μέλη πολύτεκνων οικογενειών,  παιδιά μεταναστών, ομογενών κλπ.)  
 6. τα κίνητρα συμμετοχής στο πρόγραμμα σε σχέση με την ευρωπαϊκή διάσταση, τη διαπολιτισμική κατανόηση, τη έφεση για προσαρμογή σε άλλο περιβάλλον κλπ. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Η διαδικασία υποβολής της αίτησης για την μετακίνηση στο πλαίσιο του προγράμματος LLP/Erasmus για Σπουδές, με περίοδο υποβολής των αιτήσεων από 25 Φεβρουαρίου έως 15 Μαρτίου 2013 διαθέτει δύο σκέλη:
 • Την ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος την οποία θα βρείτε εδώ
  Η Αίτηση Εκδήλωσης πρέπει να συμπληρωθεί με ιδιαίτερη προσοχή και ακρίβεια καθώς τα προσωπικά στοιχεία που θα δηλώσετε θα χρησιμοποιηθούν από το Τμήμα μας τόσο για την επικοινωνία μαζί σας όσο και για τη χρηματοδότησή σας. Στην αίτηση έχετε τη δυνατότητα να δηλώσετε έως τρεις επιλογές πανεπιστημίων με τα οποία έχει συνάψει διμερή συμφωνία το Τμήμα/Σχολή σας. Ως προς το τεχνικό μέρος της συμπλήρωσης της αίτησης, σας ενημερώνουμε ότι η πρόσβαση σε αυτή γίνεται μόνο από ηλεκτρονικό υπολογιστή ο οποίος διαθέτει την αρχή πιστοποίησης του Α.Π.Θ.. Η εγκατάσταση της συγκεκριμένης πιστοποίησης μπορεί να γίνει από τον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.pki.auth.gr/trust.php στον προσωπικό σας ηλεκτρονικό υπολογιστή ή διαφορετικά μπορείτε να επισκεφθείτε κάποια από τις νησίδες ηλεκτρονικών υπολογιστών του Α.Π.Θ. προκειμένου να υποβάλετε την αίτησή σας.
 • Τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και την κατάθεσή τους μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε εκτυπωμένη μορφή στο Τμήμα Ευρωπαικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (1ος όροφος κτιρίου Διοίκησης) εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι:
  1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, βάσει του υποδείγματος 
  2. Αντίγραφο (μη επικυρωμένο) του πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας, στην οποία διδάσκονται τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο υποδοχής, ή βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων ξένης γλώσσας, που να ανταποκρίνονται στο απαιτούμενο από το Ίδρυμα Υποδοχής επίπεδο γλωσσικής επάρκειας. 
  Σας επισημαίνουμε ότι τόσο τη γλώσσα διδασκαλίας, η οποία μπορεί να διαφέρει από την ομιλούμενη γλώσσα στη χώρα υποδοχής, όσο και το απαιτούμενο επίπεδο γνώσης της μπορείτε να αναζητήσετε στις ιστοσελίδες των Ιδρυμάτων Υποδοχής.
Μετά από τη κατάθεση των παραπάνω εντύπων, επισκέπτεστε σε τακτά χρονικά διαστήματα την ιστοσελίδα μας ή την ιστοσελίδα του Τμήματος/Σχολής σας, προκειμένου να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων. 
Μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των δικαιολογητικών, οι αιτήσεις συγκεντρώνονται ανά Τμήμα και προωθούνται στο Συντονιστή ECTS κάθε Τμήματος/ Σχολής προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής. Κατά τη διαδικασία αυτή ο Συντονιστής ECTS σε συνεργασία με τους υπεύθυνους των Διμερών Συμφωνιών λαμβάνουν υπόψη τους τη σειρά προτεραιότητας των πανεπιστημίων που έχετε δηλώσει στην αίτησή σας σε συνδυασμό με τα ακόλουθα κριτήρια:
 • Επαρκής γνώση της γλώσσας του προγράμματος που πρόκειται να παρακολουθήσει ο φοιτητής
 • Επίπεδο σπουδών του φοιτητή (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό)
 • Έτος εισαγωγής. Προτιμούνται οι μη λιμνάζοντες φοιτητές. 
 • Συνολικός αριθμός πιστωτικών μονάδων των μαθημάτων στα οποία έχει εξετασθεί με επιτυχία ο φοιτητής μέχρι τη στιγμή υποβολής της αίτησης
 • Ακαδημαϊκή επίδοση (μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων που έχει περάσει ο φοιτητής μέχρι τη στιγμή υποβολής της αίτησης), και 
 • Βιογραφικό σημείωμα που συμπεριλαμβάνει τα κίνητρα συμμετοχής
Η σειρά των κριτηρίων είναι τυχαία, η ιεράρχηση/μοριοδότησή τους καθορίζεται από κάθε Τμήμα/Σχολή σας και θα πρέπει να είναι με σαφήνεια δημοσιοποιημένη στον ιστότοπο του Τμήματός/Σχολής σας.
Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής στην ιστοσελίδα του Τμήματός μας αλλά και του Τμήματος/Σχολής σας γίνεται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα από την κατάθεση των σχετικών καταστάσεων από τους Συντονιστές ECTS κάθε Τμήματος/Σχολής και τον έλεγχο και την επεξεργασία τους από εμάς. Σε περίπτωση οποιουδήποτε λάθους στις αναρτώμενες καταστάσεις των αποτελεσμάτων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με το Τμήμα μας. 
Στη συνέχεια το Τμήμα μας προχωρεί στην ενημέρωση τόσο του Ιδρύματος Υποδοχής όσο και των επιλεγμένων φοιτητών σχετικά με την υποψηφιότητά τους με αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η επιλογή σας από το Τμήμα/Σχολή σας δε σημαίνει την αυτόματη και υποχρεωτική επιλογή σας από το πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Κάθε Ίδρυμα Υποδοχής θέτει κάθε ακαδημαϊκό έτος τα δικά του κριτήρια επιλογής και βασιζόμενο σε αυτά και στις διμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει προχωρά και αυτό με τη σειρά του στην αξιολόγηση της αίτησης που θα τους στείλετε.
Για περισσότερες πληροφορίες κατευθυνθείτε στο δικτυακό τόπο http://www.eurep.auth.gr


ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ το ωράριο λειτουργίας των βιβλιοθηκών του Τμήματος.

Χάρτης

Φωτογραφίες

Επισκέψεις

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 49 επισκέπτες και κανένα μέλος

Επικοινωνήστε

(+30) 2310-995176

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.