Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών

Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθησησυγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Οι φοιτητές που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα έχουν τα ακόλουθα οφέλη:

- Πρώτη επαφή με τον επαγγελματικό χώρο και απόκτηση της απαραίτητης εξωστρέφειας,
- Γνωριμία με τις τάσεις της αγοράς και τις δεξιότητες που απαιτούνται,
- Εφαρμογή των γνώσεων που απέκτησαν στο Πανεπιστήμιο σε διάφορες φάσεις της Παραγωγής,
- Γνωριμία με τα διάφορα αντικείμενα του επαγγελματικού χώρου, ώστε να επιλέξουν αυτό που τους προσφέρει τα περισσότερα οφέλη σε επαγγελματικό & προσωπικό επίπεδο.

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (ΠΠΑ) του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας προσφέρεται από τον Τομέα Γλωσσολογίας και Διδακτικής  και απευθύνεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες που παρακολούθησαν με επιτυχία τα μαθήματα "Εισαγωγή στη Διδακτική των ζωντανών γλωσσών" (1111) και "Μεθοδολογία της διδασκαλίας/εκμάθησης της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας" (1112).
Στη διάρκεια του μαθήματος δημιουργούνται οι προϋποθέσεις εκείνες που θα επιτρέψουν στους φοιτητές και στις φοιτήτριες να αποκτήσουν εκπαιδευτική εμπειρία στη διδασκαλία της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας, παρατηρώντας με επιστημονικό βλέμμα την εκπαιδευτική διαδικασία και, στη συνέχεια, να εφαρμόσουν τις κατάλληλες παιδαγωγικές αρχές που διέπουν τη Διδακτική της γαλλικής γλώσσας-πολιτισμού. Το μάθημα αποτελεί μια προσπάθεια ολοκληρωμένης εφαρμογής των γνώσεων που έχουν αποκτήσει οι φοιτητές/φοιτήτριες στη διάρκεια των σπουδών τους.
Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η επίτευξη αμφίδρομης ανάδρασης μεταξύ τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και εργασιακού/εκπαιδευτικού χώρου. Συγκεκριμένα, το Π.Π.Α. στοχεύει:
Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, το οποίο αξιολογήθηκε από την αρμόδια επιτροπή, εντάσσεται στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και διά βίου μάθηση» (Δ’ Φάση) και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση. Συνεπώς, οι φοιτητές/φοιτήτριες, που θα επιλεγούν για το Π.Π.Α., θα εργαστούν για διάστημα δύο (2) μηνών ως αμειβόμενοι ασκούμενοι καθηγητές/καθηγήτριες σε επιλεγμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα.