Γενικές Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΥΑΛΙΟΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΝΥΑΛΗ» ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ Α.Π.Θ.

Το Α . Π .Θ. ανακοινώνει το πρόγραμμα επιχορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε διδάκτορες της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την έκδοση της ήδη
εγκεκριμένης από τη Φιλοσοφική Σχολή διδακτορικής διατριβής τους από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Ενυάλιον Κληροδότημα εις μνήμη Λάμπρου Ενυάλη», σύμφωνα με:

 1. Τον Οργανισμό εκτέλεσης του σκοπού του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης με την επωνυμία «Ενυάλιον Κληροδότημα εις μνήμη Λάμπρου Ενυάλη» υπέρ του Α.Π.Θ. ο οποίος εγκρίθηκε με το από 10.7.1986 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 610Β’/23.9.1986) και τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με το από 29.8.2007 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ1841/Β’/12.9.2007),
 2. τις διατάξεις του ν. 4182/2013 (κώδικας κοινωφελών περιουσίων, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις),
 3. το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 22047/28-03-2019 έγγραφο του Τμήματος Κληροδοτημάτων. 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι για τη χορήγηση της οικονομικής βοήθειας θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 1. να έχουν ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή,
 2. να είναι διδάκτορες της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. με εγκεκριμένη από τη Σχολή της διδακτορικής διατριβής τους στην προηγούμενη διετία από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επι χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης,
 3. να μην διαθέτουν επαρκή ίδια οικονομικά μέσα για τη δημοσίευση της.

ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το ποσό της επι χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται στο ύψος των τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00 €) ευρώ μικτά.

Σε περίπτωση ολικής έλλειψης των μέσων εκτύπωσης της διατριβής, ο συγγραφέας της θα επιχορηγηθεί με το συνολικό ποσό της δαπάνης εκτύπωσης της διατριβής του, εφόσον αυτή δεν ξεπερνά τις 300 σελίδες και το ύψος της δαπάνης αυτής δεν ξεπερνά τις τέσσερις χιλιάδες (4.000,00 €) ευρώ.

Εάν οι οικονομικά ασθενείς διδάκτορες είναι δύο ή περισσότεροι και διαθέτουν περίπου όμοια ατομικά και οικογενειακά εισοδήματα και το διαθέσιμο χρηματικό ποσό του κληροδοτήματος δεν επαρκεί για την επιχορήγηση εν όλω όλων των υποψηφίων, τότε επιχορηγούνται όλοι εν μέρει.

Σε περίπτωση που κανένας από τους υποψήφιους, δεν θεωρείται οικονομικά αδύναμος, σε βαθμό που να δικαιολογεί την εν όλω επιχορήγησή του, θα επιχορηγηθούν όλοι εν μέρει με ποσό ανάλογο της ανάλογα με την οικονομική τους αδυναμία.

Ο δικαιούμενος εν όλω της οικονομικής ενίσχυσης για την εκτύπωση της διατριβής του, θα πρέπει να έχει εισοδήματα οικογενειακά που δεν ξεπερνούν το διπλάσιο του αφορολόγητου εισοδήματος ή ατομικά που δεν ξεπερνούν το ολόκληρο πλέον του μισού του αφορολόγητου εισοδήματος (άρθρο 6 του από 29.8.2007 του τροποποιημένου και κωδικοποιημένου Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ1841/Β’/12.9.2007)),.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι για την επι χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσα σε ένα ενός μήνα από τη δημοσίευση της προκήρυξης στην Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. ( 3ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή) τηλ. 2310995161 ΦΑΞ: 2310997152) αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.).
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει η ελληνική ιθαγένεια του υποψηφίου (άρθρ.3 παρ.1 εδαφ. Α.Κ.Δ/τος 18/23.8.1941).
  Το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, θα αναζητείται από τον υποψήφιο λόγω καλύτερης γνώσης των οικογενειακών δεδομένων.
 4. Εκκαθαριστικό σημείωμα (αντίγραφο) φορολογικού έτους 2018 που αφορά εισοδήματα έτους 2017 της οικογενείας του υποψηφίου και του ιδίου του υποψηφίου εφόσον έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης. Ως δηλωθέν εισόδημα, λογίζεται κάθε εισόδημα από οποιαδήποτε αιτία ή πηγή, ανεξαρτήτως εάν φορολογείται.
 5. Πρόσφατη Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) της οικογενείας του υποψηφίου και του ιδίου, όπου να προσδιορίζεται η αντικειμενική αξία των ακινήτων, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία είναι αληθινά και δεν έχουν τροποποιηθεί μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.
 6. Οποιοδήποτε έγγραφο το οποίο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών ή άλλων κριτηρίων (π.χ. πολυτεκνία, ασθένεια, μονογονεϊκή οικογένεια κ.λ.π.).
 7. Τρείς (3) προσφορές τυπογράφων Θεσσαλονίκης με αναλυτικό κοστολόγιο της δαπάνης εκτύπωσης της διατριβής (συμπεριλαμβανομένου του φ.π.α.) και αναγραφή του αριθμού των υπό έκδοση αντιτύπων.
 8. Ένα (1) αντίτυπο της προς εκτύπωση εργασίας.
 9. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση και θα τηρήσει τους όρους του Οργανισμού Ενυαλίου Κληροδοτήματος.
 10. Βεβαίωση της Φιλοσοφικής Σχολής στην οποία να αναφέρεται ρητά και με σαφήνεια η ημερομηνία έγκρισης και η βαθμολογία της διδακτορικής διατριβής, προκειμένου να μπορεί να ελεγχθεί αν η έγκριση πραγματοποιήθηκε ή όχι εντός της διετίας που προηγείται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιχορήγησης, όπως ρητά ορίζει το άρθρο 7 υπό στοιχείο (β) του Οργανισμού του Κ.Α.Δ.

Όποιος καταθέσει ελλιπή δικαιολογητικά, μπορεί να τα προσκομίσει μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Ο πίνακας των υποψηφίων που θα υποβάλλουν αίτηση επιλογής για την επι χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης θα αναρτηθεί στις πινακίδες ανακοινώσεων της Φιλοσοφικής Σχολής και ηλεκτρονικά στη
διεύθυνση http://www.phil.auth.gr το αργότερο μέσα σε διάστημα τριών (3) ημερών από την ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

Η επιλογή θα γίνει από την Επιτροπή του κληροδοτήματος «Ενυάλιον Κληροδότημα εις μνήμη Λάμπρου Ενυάλη» η οποία αποτελείται από μέλη ΔΕΠ της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., αντιστοίχου αριθμού με τα Τμήματα που υφίστανται κάθε φορά στη Φιλοσοφική Σχολή, μη συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της, ο οποίος θα είναι ο εκάστοτε Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ..

Στην Επιτροπή συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος του Συλλόγου μεταπτυχιακών φοιτητών της Φιλοσοφικής Σχολής που θα προέρχεται κάθε φορά από διαφορετικό Τμήμα από αυτά στα οποία υφίσταται Σύλλογος (άρθρο 4 του από 29.8.2007 του τροποποιημένου και κωδικοποιημένου Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ1841/Β’/12.9.2007)). Η απόφαση επιλογής της Επιτροπής Ενυαλίου Κληροδοτήματος διαβιβάζεται μαζί με όλα τα δικαιολογητικά των υποψηφίων στο Τμήμα Κληροδοτημάτων για έγκριση η οποία στη συνέχεια επικυρώνεται από τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ. (άρθρο 8 του από 29.8.2007 του τροποποιημένου και κωδικοποιημένου Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ1841/Β’/12.9.2007)).

Η απόφαση επιλογής των δικαιούμενων για την ε πι χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης από τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ. θα αναρτηθεί στις πινακίδες ανακοινώσεων του Τμήματος Κληροδοτημάτων
και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.klirodotimata.web.auth.gr 

Από την ημερομηνία της ανάρτησης της παραπάνω απόφασης και μέχρι δέκα (10) ημέρες το αργότερο, θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τυχόν ένσταση κατά της επιλογής.

Η σχετική απόφαση εν συνεχεία κοινοποιείται στην αρμόδια αρχή (ΑΔΜΘ), προκειμένου να προβεί σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της ανακοίνωσης  χορήγησης, η οποία και δύναται να ζητήσει την τροποποίηση της απόφασης αυτής.

Μετά από τον έλεγχο της ανωτέρω απόφασης από την ΑΔΜΘ, το τμήμα κληροδοτημάτων ανακοινώνει στον υποψήφιο την απόφαση της Συγκλήτου και προσδιορίζει το επόμενο εξάμηνο ως το χρόνο ολοκλήρωσης της εκτύπωσης της διατριβής και της πληρωμής της δαπάνης εκ μέρους του ΑΠΘ. (Άρθρο 8 εδάφιο τελευταίο, του από 29.8.2007 τροποποιημένου και κωδικοποιημένου Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 1841/Β’/12.9.2007)).

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ:

Ο συγγραφέας της διατριβής, μετά την κοινοποίηση της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης για την έγκριση επιχορήγησής του από το Ενυάλιο Κληροδότημα υποχρεώνεται:

 1. Εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της παραπάνω κοινοποίησης να καταθέσει στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. υπεύθυνη δήλωσης στην οποία θα δηλώνει :
  I. ότι δέχεται το ύψος της επιχορήγησης
  II. ότι θα ολοκληρώσει την εκτύπωση της διατριβής εντός έξι (6) μηνών από την κοινοποίηση σε αυτός της απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου,
  III. ότι θα παρακολουθεί όλα τα στάδια της εκτύπωσης και της τυπογραφικής εμφάνισης της διατριβής του και ότι για τυχόν πρόβλημα ή προβλήματα κατά την εκτύπωση της διατριβής θα ενημερώνει την Επιτροπή Ενυαλίου Κληροδοτήματος και 
  IV. ότι θα στερηθεί του δικαιώματος της επιχορήγησης του εάν η εκτύπωση δεν ολοκληρωθεί στον προβλεπόμενο χρόνο.
 2. Να προβεί στην αναγραφή, σύμφωνα με τη θέληση της διαθέτιδας Μερόπης Ενυάλη, σε μία από τις τρεις (3) πρώτες σελίδες της διατριβής του, του παρακάτω κειμένου :
  «ΕΝΥΑΛΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
  ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΝΥΑΛΗ
  (ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ 1848-ΑΘΗΝΑ 1932)
  ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ»
 3. Να καταθέσει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκτύπωσης της διατριβής, με αποδεικτικό παράδοσης και παραλαβής στο Τμήμα Εκδόσεων του Α.Π.Θ. και τα 300 αντίτυπα της διατριβής όταν επιχορηγείται με το συνολικό πόσο της δαπάνης ή εκείνα τα αντίτυπα που αντιστοιχούν στο ποσοστό έγκρισης επιχορήγησης.
 4. Από τα παραπάνω αντίτυπα, παραμένουν στο Τμήμα Εκδόσεων τα είκοσι (20) και τα υπόλοιπα παραλαμβάνονται από το συγγραφέα.
 5. Να καταθέσει στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστήμιου, με αποδεικτικό παράδοσης και παραλαβής, ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή και ένα αντίτυπο σε ηλεκτρονική μορφή.
 6. Να καταθέσει στο Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής που ενέκρινε τη διατριβή του, με αποδεικτικό παράδοσης και παραλαβής, όσα από το Νόμο αντίτυπα απαιτούνται για τη διάθεση τους στη βιβλιοθήκη του Τμήματος και για την αποστολή τους στο Εθνικό Κέντρο τεκμηρίωσης (Αρχείο διδακτορικών διατρίβων)
 7. Να προβεί με αποδεικτικό παράδοσης και παραλαβής στην κατάθεση αντιτύπων της διατριβής του στις βιβλιοθήκες που έχουν σχέση με το θέμα της διατριβής.
 8. Να καταθέσει στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του Πανεπιστήμιου, όλα τα αποδεικτικά παράδοσης και παραλαβής που ορίζονται παραπάνω, το σχετικό τιμολόγιο του τυπογράφου και δυο (2) αντίτυπα της διατριβής του.

(άρθρο 9 του από 29.8.2007 του τροποποιημένου και κωδικοποιημένου Προεδρικού Διατάγματος(ΦΕΚ1841/Β’/12.9.2007)),

Σημείωση: Με την επιφύλαξη του άρθρ. 82 του Ν. 4182/10-09-2013 περί ειδικών – μεταβατικών και τελικών διατάξεων.


ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ το ωράριο λειτουργίας των βιβλιοθηκών του Τμήματος.

Χάρτης

Φωτογραφίες

Επισκέψεις

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 31 επισκέπτες και κανένα μέλος

Επικοινωνήστε

(+30) 2310-995176

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.