Γενικές Ανακοινώσεις

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ» ΣΤΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ

Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ενημερώνει τους φοιτητές και φοιτήτριες σχετικά με τη χορήγηση βεβαίωσης «Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια» όπως αναφέρεται στον Νόμο 4485/4-8-2017 (Τεύχος Α΄) και συγκεκριμένα στο Άρθρο 83, παράγραφο 13. «Στο τέλος του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής: «8. Δεν υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 όσοι εισήχθησαν κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2014 και 2014-2015 σε καθηγητικές σχολές, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α΄ 267).»

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η βεβαίωση «Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια», ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των πτυχιούχων σε διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα με σκοπό τον διορισμό ή την πρόσληψή τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Ν. 3848/2010, άρθρο 2), ισχύει πλέον για τους φοιτητές και φοιτήτριες που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και φοιτούν στο Ε΄ εξάμηνο σπουδών κατά το τρέχον εξάμηνο και εντεύθεν.

Ωστόσο, η, με αριθμό 317/19-9-2017, Συνέλευση του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αποφάσισε να χορηγεί τη βεβαίωση «Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια» στους αποφοίτους με έτος εισαγωγής 2013-2014 και εντεύθεν, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 103738/Δ2/20-06-2017 (ΦΕΚ 2281/05-7-2017 τ. Β΄), υπό την προϋπόθεση να έχουν παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς σε οκτώ (8) τουλάχιστον διδακτικά αντικείμενα, δύο (2) τουλάχιστον από κάθε μία από τις ακόλουθες θεματικές περιοχές:

  1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής
  2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας
  3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση

Η βεβαίωση περί της επιτυχούς παρακολούθησης των ανωτέρω διδακτικών αντικειμένων χορηγείται από το Τμήμα.

 

Τα μαθήματα ανά θεματική περιοχή παρουσιάζονται παρακάτω.

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ

 

Τίτλος Μαθήματος-Διδακτικού Αντικειμένου

Κωδικός Μαθήματος

E.C.T.S.

1

Κοινωνιογλωσσικές προσεγγίσεις της πολυγλωσσίας στην εκπαίδευση

ΚΕ-ΓΛΩ-25

5

2

Κοινωνιογλωσσικές αναπαραστάσεις, εναλλαγή κωδίκων και πολυγλωσσία στην εκπαίδευση

ΚΕ-ΓΛΩ-26

5

3

Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Επικοινωνία, Διαχείριση κρίσεων, Αξιολόγηση

ΚΕ-ΓΛΩ-40

5

4

Παιδαγωγικές θεωρίες και σχολικές πρακτικές

ΚΕ-ΓΛΩ-41

5

5

Εισαγωγή στην παιδαγωγική: Θέματα παιδαγωγικής κατάρτισης

ΚΕ-ΓΛΩ-42

5

6

Προγραμματισμός και αξιολόγηση

ΚΕ-ΓΛΩ-43

5

 

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Τίτλος Μαθήματος-Διδακτικού Αντικειμένου

Κωδικός Μαθήματος

E.C.T.S.

1

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Διδακτική των Γλωσσών – Πολύγλωσσα ψηφιακά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας

ΚΕ-ΓΛΩ-01

5

2

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Διδακτική των Γλωσσών – Πολυμεσικές βάσεις δεδομένων και ανάπτυξη ηλεκτρονικών λεξικών

ΚΕ-ΓΛΩ-02

5

3

Διδακτολογία των ξένων γλωσσών/πολιτισμών με έμφαση στη γαλλική γλώσσα

ΚΕ-ΓΛΩ-04

5

4

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Διδακτική των Γλωσσών – Πολυμέσα και σύγχρονες τεχνολογίες Διαδικτύου

ΚΕ-ΓΛΩ-08

5

5

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Διδακτική των Γλωσσών – Διαδραστικές εφαρμογές στη γλωσσική εκπαίδευση

ΚΕ-ΓΛΩ-09

5

6

Αξιολόγηση δεξιοτήτων επικοινωνίας στις ξένες γλώσσες

ΚΕ-ΓΛΩ-21

5

7

Σύγχρονες θεωρίες μάθησης με εφαρμογές στη γαλλική γλώσσα

ΚΕ-ΓΛΩ-22

5

8

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Διδακτική των Γλωσσών – Ψηφιακές Τεχνολογίες και Σχολική Τάξη

ΚΕ-ΓΛΩ-28

5

9

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Διδακτική των Γλωσσών – Βάσεις δεδομένων και γλωσσικές εφαρμογές

ΚΕ-ΓΛΩ-29

5

10

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Διδακτική των Γλωσσών – Ασύγχρονα συστήματα τηλεκπαίδευσης και γλωσσική κατάρτιση

ΚΕ-ΓΛΩ-30

5

11

Διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας μέσα από τη λογοτεχνία

ΚΕ-ΛΟΓ-35

5

 

3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

Τίτλος Μαθήματος-Διδακτικού Αντικειμένου

Κωδικός Μαθήματος

E.C.T.S.

1

Μεθοδολογία της Διδακτικής της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας

Υ-ΓΛΩ-14

4

2

Γαλλική Γλώσσα V: Τύποι και είδη γραπτού λόγου I

Υ-ΓΛΩ-15

3

3

Γαλλική Γλώσσα VI: Τύποι και είδη γραπτού λόγου II

Υ-ΓΛΩ-17

3

4

Πρακτική Άσκηση – Μικροδιδασκαλία

Υ-ΓΛΩ-19

6

5

Διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις της ξένης γλώσσας στην παιδική ηλικία

ΚΕ-ΓΛΩ-07

5