Γενικές Ανακοινώσεις

Προκήρυξη θέσεων Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/ Ερευνητριών (ΜεΕρ) ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ., σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας (ΦΕΚ 267/τ.Β΄/27-1-2021) και την απόφαση της Συνέλευσης του συνεδρίαση αριθμ. 371/22-4-2021 προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, έξι (6) θέσεις για εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας (ΜΕ) κατανεμημένες  τρεις (3) για το χειμερινό εξάμηνο και τρεις (3) για το εαρινό.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση ΜΕ έχουν οι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής, σε αντικείμενο συναφές με αυτό της προτεινόμενης ΜΕ.

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες οφείλουν να έχουν άριστη γνώση της γλώσσας στην οποία θα δημοσιεύσουν τα αποτελέσματα της ΜΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος το διάστημα από 01 έως 15 Σεπτεμβρίου 2021 και από 01 έως 15 Μαρτίου 2022.

Στην αίτηση αναγράφεται το όνομα του μέλους ΔΕΠ (από τις βαθμίδες του καθηγητή, του αναπληρωτή ή του επίκουρου καθηγητή ή του ομότιμου καθηγητή του Τμήματος), υπό την επίβλεψη του οποίου επιθυμεί ο/η ενδιαφερόμενος/η υποψήφιος/α να πραγματοποιήσει ΜΕ.

Η αίτηση (κατεβάστε την από εδώ) συνοδεύεται από αποδοχή επίβλεψης της ΜΕ από τον/την προτεινόμενο/η επιβλέποντα/ επιβλέπουσα Καθηγητή/ Καθηγήτρια (ΕπΚα) και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ του εσωτερικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών του εξωτερικού
 • Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΑΕΙ του εσωτερικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών του εξωτερικού
 • Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος από ΑΕΙ του εσωτερικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών του εξωτερικού
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Μία τουλάχιστον συστατική επιστολή από μέλος ΔΕΠ ή από Ερευνητή των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄, κατόχου Διδακτορικού Διπλώματος, αναγνωρισμένου Ερευνητικού Κέντρου του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
 • Κατάλογο επιστημονικών εργασιών που έχουν δημοσιευτεί και/ή εκπονηθεί
 • Πρόταση εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας σύμφωνα με το υπόδειγμα (κατεβάστε την από εδώ).

Η Συνέλευση του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, εξετάζει τη συνάφεια της πρότασης με τα γνωστικά αντικείμενα και τις ερευνητικές περιοχές που θεραπεύει το Τμήμα και ακολούθως την εγκρίνει ή την απορρίπτει ή ζητά την προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών. Η Πρόταση υπογράφεται από τον/ την ΕπΚα.

Εφόσον τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα υλοποίησης της έρευνας και μετά από εισήγηση του/ της ΕπΚα, η Συνέλευση εγκρίνει ταυτόχρονα την αίτηση εκπόνησης ΜΕ και τον ΕπΚα.

Χρονική διάρκεια εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας

Η χρονική διάρκεια εκπόνησης της ΜΕ δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 12 μηνών από την ημερομηνία έναρξης και όχι μεγαλύτερη από 36 μήνες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύνανται οι ΜεΕρ να αιτούνται παράταση, με σχετική τεκμηρίωση. Στην περίπτωση αυτή ο ΕπΚα υποβάλει προς τη Συνέλευση του Τμήματος έκθεση Αξιολόγησης της ΜΕ, εκθέτοντας τη συνολική πρόοδο της έρευνας, βάσει της οποίας αξιολογείται και η σκοπιμότητα της αιτούμενης παράτασης. Η Συνέλευση του Τμήματος λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση Αξιολόγησης του ΕπΚα αποφασίζει για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης παράτασης.

Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη εκπόνηση ΜΕ στο ίδιο ή σε άλλο Τμήμα του Ιδρύματος ή άλλο ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εκτός και αν η Συνέλευση του Τμήματος αποφασίσει διαφορετικά μετά από εισήγηση του ΕπΚα.

Υποχρεώσεις Μεταδιδάκτορα Ερευνητή/ τριας

Οι ΜεΕρ οφείλουν να συντάσσουν εξαμηνιαία έκθεση προόδου της ΜΕ σε συνεργασία με τον ΕπΚα, η οποία κατατίθεται στη Συνέλευση του Τμήματος προς ενημέρωση. Η έκθεση προόδου αξιολογείται από τον/ την ΕπΚα, ο/η οποίος/α συντάσσει πρακτικό αξιολόγησης και το καταθέτει στη Συνέλευση του Τμήματος προς έγκριση.

Με σύμφωνη γνώμη του/της ΕπΚα, οι ΜεΕρ δύνανται να παρουσιάζουν την πρόοδο της ΜΕ, σε σεμινάρια, διαλέξεις ή άλλες δράσεις που διοργανώνονται από το Τμήμα, με ευθύνη του/της ΕπΚα, με απώτερο στόχο την ευρύτερη αναγνώριση της ΜΕ.

Είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν σε κάθε δημοσίευση ή παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ΜΕ, το Εργαστήριο, το Τμήμα και τη Σχολή του ΑΠΘ, όπου εκπονούν τη ΜΕ (academic affiliation) και οφείλουν να τηρούν τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του Ιδρύματος.

Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της ΜΕ δύνανται να παραβρίσκονται με φυσική παρουσία στους πανεπιστημιακούς χώρους για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα, όπως αυτό ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση του/της ΕπΚα. Επίσης, δύνανται να παρέχουν ερευνητικό και διδακτικό έργο, που τους/ τις ανατίθεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, μετά από αίτημά τους και εισήγηση του ΕπΚα.

Είναι δυνατή η διαγραφή ΜεΕρ με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος όταν δεν τηρούνται όσα αναφέρονται στον Κανονισμό Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας του ΑΠΘ, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση παραβίασης βασικών αρχών ακαδημαϊκής δεοντολογίας.

Περάτωση Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Οι ΜεΕρ, σε συνεργασία με τον/την ΕπΚα συντάσσουν και υποβάλλουν στη Συνέλευση του Τμήματος την Έκθεση Περάτωσης της ΜΕ.

Μετά την υποβολή της Έκθεσης Περάτωσης της ΜΕ, θα πρέπει να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της ΜΕ σε ημερομηνία και χώρο που ορίζονται από τον/την ΕπΚα.

Μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών τους, χορηγείται Βεβαίωση (Πιστοποιητικό) εκπόνησης Μ.Ε., στην οποία αναφέρεται το Ίδρυμα, το Τμήμα, το ονοματεπώνυμο, το όνομα πατρός, ο τόπος καταγωγής του ΜεΕρ, το γνωστικό αντικείμενο της έρευνας, καθώς και ο χρόνος διεξαγωγής της ΜΕ και το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του/της ΕπΚα. Η Βεβαίωση (Πιστοποιητικό) υπογράφεται από τον/ την Πρόεδρο του Τμήματος. Η Βεβαίωση (Πιστοποιητικό) σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί τίτλο σπουδών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

H Πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγήτρια Μαρία Λιτσαρδάκη

Προκήρυξη θέσεων στο Π.Μ.Σ. «Γλωσσικές Λογοτεχνικές και Διαπολιτισμικές Σπουδές στο Γαλλόφωνο και Ευρωπαϊκό Χώρο» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

«Γλωσσικές Λογοτεχνικές και Διαπολιτισμικές Σπουδές στο Γαλλόφωνο και Ευρωπαϊκό Χώρο»

Ειδίκευση: Μεταφρασεολογία-Μετάφραση Λογοτεχνίας και Επιστημών του Ανθρώπου

 

Προκήρυξη θέσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 

Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ., σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης αριθμ. 371/22-4-2021, προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, δώδεκα (12) θέσεις στο Π.Μ.Σ. «Γλωσσικές Λογοτεχνικές και Διαπολιτισμικές Σπουδές στο Γαλλόφωνο και Ευρωπαϊκό Χώρο» που οδηγούν σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών  Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην ειδίκευση Μεταφρασεολογία-Μετάφραση Λογοτεχνίας και Επιστημών του Ανθρώπου.

Οι υποψήφιοι που έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. είναι:

 1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής
 2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80).
 3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών και η φοίτηση είναι υποχρεωτική.

 

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι:

Υποχρεωτικά

 1. Αίτηση (κατεβάστε την από εδώ)
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος
  Οι ελληνικοί τίτλοι σπουδών κατατίθενται σε απλό φωτοαντίγραφο.
  Οι τίτλοι της αλλοδαπής κατατίθενται σε απλό φωτοαντίγραφο συνοδευόμενοι από επικυρωμένη μετάφραση πρωτότυπη ή φωτοαντίγραφο αυτής.
 3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή παράρτημα διπλώματος προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών
  Οι ελληνικοί τίτλοι σπουδών κατατίθενται σε απλό φωτοαντίγραφο.
  Οι τίτλοι της αλλοδαπής κατατίθενται σε απλό φωτοαντίγραφο συνοδευόμενοι από επικυρωμένη μετάφραση πρωτότυπη ή φωτοαντίγραφο αυτής.
 4. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (όπου απαιτείται)
 5. Βιογραφικό σημείωμα
 6. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας σε μία ευρωπαϊκή ξένη γλώσσα: Επίπεδο Γ2
  Οι ελληνικοί τίτλοι σπουδών κατατίθενται σε απλό φωτοαντίγραφο (πχ. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας).
  Οι τίτλοι της αλλοδαπής κατατίθενται σε απλό φωτοαντίγραφο συνοδευόμενοι από επικυρωμένη μετάφραση πρωτότυπη ή φωτοαντίγραφο αυτής (πχ CambridgeMichiganSorbonne κ.λπ.).
  Σημείωση: Γίνονται δεκτά τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας τα οποία έχει εγκρίνει το Α.Σ.Ε.Π. και περιλαμβάνονται στο Προσοντολόγιο.
  Τεκμαίρεται η γλωσσομάθεια και με την κατάθεση: (α) Πτυχίου Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, (β) Προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής που έχει εκπονηθεί στην αγγλική γλώσσα, (γ) Απολυτήριο ή τίτλο ισότιμό των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.
  Διευκρινίζεται ότι η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι  της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας. 
 7. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 8. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία.

 

Προαιρετικά

 • Πρόσθετοι τίτλοι σπουδών
  Οι ελληνικοί τίτλοι σπουδών κατατίθενται σε απλό φωτοαντίγραφο.
  Οι τίτλοι της αλλοδαπής κατατίθενται σε απλό φωτοαντίγραφο συνοδευόμενοι από επικυρωμένη μετάφραση πρωτότυπη ή φωτοαντίγραφο αυτής.
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας άλλων ξένων γλωσσών
  Οι ελληνικοί τίτλοι σπουδών κατατίθενται σε απλό φωτοαντίγραφο (πχ. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας).
  Οι τίτλοι της αλλοδαπής κατατίθενται σε απλό φωτοαντίγραφο συνοδευόμενοι από επικυρωμένη μετάφραση πρωτότυπη ή φωτοαντίγραφο αυτής
 • Συστατικές επιστολές
 • Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων
 • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν την αίτηση τους με τα ανωτέρω δικαιολογητικά το διάστημα από 01 Σεπτεμβρίου 2021 έως 10 Σεπτεμβρίου 2021 στην ηλεκτρονική  διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

α) Γραπτή εξέταση

75%

β) Προφορική συνέντευξη

25%

Η διαδικασία εξέτασης και επιλογής των υποψηφίων, κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης γίνεται από Τριμελή Επιτροπή Εξέτασης και Επιλογής απαρτιζόμενη από μέλη Δ.Ε.Π. που συμμετέχουν στο Π.Μ.Σ.

Η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής ελέγχει τα δικαιολογητικά, απορρίπτει όσους δεν πληρούν τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί και καλεί τους/τις προκρινόμενους/ες υποψηφίους/ιες σε γραπτή εξέταση.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται κατόπιν εξετάσεων στη μετάφραση κειμένων από τη γαλλική και την αγγλική προς την ελληνική.     

Οι ημερομηνίες εξετάσεων, οι αίθουσες και οι ώρες θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.frl.auth.gr μετά το τέλος των αιτήσεων.

Σε περίπτωση επαναφοράς των περιοριστικών μέτρων για τον Covid-19, δεν θα διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία του προγράμματος.

Οι γραπτές εξετάσεις, που αποτελούν το πρώτο και βασικό στάδιο της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων, αξιολογούν:

 • την άριστη κατανόηση της δεύτερης / ξένης γλώσσας
 • την ικανότητα έκφρασης με άνεση και ακρίβεια στη μητρική γλώσσα
 • την ικανότητα ανάλυσης και αποτελεσματικής οργάνωσης πληροφοριών
 • καλή γενική παιδεία και ενημέρωση σε θέματα της επικαιρότητας

Οι υποψήφιοι/ες θα έχουν στη διάθεσή τους το χρονικό διάστημα των 2 ωρών μέσα στο οποίο θα πρέπει να μεταφράσουν ένα απόσπασμα δοκιμιακού κείμενου από τα γαλλικά προς τα ελληνικά και ένα απόσπασμα δοκιμιακού κειμένου από τα αγγλικά προς τα ελληνικά. Διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται η χρήση έντυπων λεξικών (όχι ηλεκτρονικών) κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Γενικά απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής συσκευής κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

Ελάχιστος βαθμός επιτυχίας στις εξετάσεις θεωρείται το έξι (6) στην κλίμακα 1-10. Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να επιτύχουν την ελάχιστη αυτή απόδοση και στις δύο γλώσσες στις οποίες εξετάζονται. Υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες λαμβάνουν βαθμό κάτω του ελάχιστου σε μία ή στις δύο γλώσσες αποκλείονται από τις υπόλοιπες διαδικασίες αξιολόγησης.

Βιβλιογραφία

Για τους λόγους που διαφαίνονται στην παραπάνω περιγραφή, δεν υπάρχει συγκεκριμένη βιβλιογραφία για τις γραπτές εξετάσεις. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιδείξουν την ικανότητα να μεταφράσουν δύο ξενόγλωσσα κείμενα μέσης δυσκολίας.

Η Τριμελής Επιτροπή Εξέτασης μετά την ανακοίνωση της βαθμολογίας στη γραπτή εξέταση καλεί σε συνέντευξη τους υποψηφίους και τις υποψήφιες που έχουν προβιβάσιμο βαθμό.

Οι ημερομηνίες συνέντευξης θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση της γραπτής εξέτασης.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης με βάση τον φάκελο δικαιολογητικών, τη γραπτή εξέταση και τη συνέντευξη, καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων αφού επικυρωθεί από την Συνέλευση αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Π.Μ.Σ. και στην ιστοσελίδα του προγράμματος. (www.frl.auth.gr

Θεσσαλονίκη, 10 Μαΐου 2021

Η Πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγήτρια Μαρία Λιτσαρδάκη

Προκήρυξη θέσεων στο Π.Μ.Σ. «Γλωσσικές Λογοτεχνικές και Διαπολιτισμικές Σπουδές στο Γαλλόφωνο και Ευρωπαϊκό Χώρο» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

«Γλωσσικές, Λογοτεχνικές και Διαπολιτισμικές Σπουδές στο Γαλλόφωνο και Ευρωπαϊκό Χώρο»

Ειδίκευση: Διδακτική των Γλωσσών και Νέες Τεχνολογίες στη Γλωσσική Επικοινωνία

 

Προκήρυξη θέσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ., σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης αριθμ. 371/22-4-2021, προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, δώδεκα (12) θέσεις στο Π.Μ.Σ. «Γλωσσικές, Λογοτεχνικές και Διαπολιτισμικές Σπουδές στο Γαλλόφωνο και Ευρωπαϊκό Χώρο» που οδηγούν σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών  Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην ειδίκευση Διδακτική των Γλωσσών και Νέες Τεχνολογίες στη Γλωσσική Επικοινωνία.

Οι υποψήφιοι που έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. είναι:

 1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής
 2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 3. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80).
 4. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών και η φοίτηση είναι υποχρεωτική.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι:

Υποχρεωτικά

 1. Αίτηση (κατεβάστε την από εδώ)
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος
  Οι ελληνικοί τίτλοι σπουδών κατατίθενται σε απλό φωτοαντίγραφο.
  Οι τίτλοι της αλλοδαπής κατατίθενται σε απλό φωτοαντίγραφο συνοδευόμενοι από επικυρωμένη μετάφραση πρωτότυπη ή φωτοαντίγραφο αυτής.
 3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή παράρτημα διπλώματος προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών
  Οι ελληνικοί τίτλοι σπουδών κατατίθενται σε απλό φωτοαντίγραφο.
  Οι τίτλοι της αλλοδαπής κατατίθενται σε απλό φωτοαντίγραφο συνοδευόμενοι από επικυρωμένη μετάφραση πρωτότυπη ή φωτοαντίγραφο αυτής.
 4. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (όπου απαιτείται)
 5. Βιογραφικό σημείωμα
 6. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας σε μία ευρωπαϊκή ξένη γλώσσα: Επίπεδο Γ2
  Οι ελληνικοί τίτλοι σπουδών κατατίθενται σε απλό φωτοαντίγραφο (πχ. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας).
  Οι τίτλοι της αλλοδαπής κατατίθενται σε απλό φωτοαντίγραφο συνοδευόμενοι από επικυρωμένη μετάφραση πρωτότυπη ή φωτοαντίγραφο αυτής (πχ Cambridge, Michigan, Sorbonne κ.λπ.).
  Σημείωση: Γίνονται δεκτά τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας τα οποία έχει εγκρίνει το Α.Σ.Ε.Π. και περιλαμβάνονται στο Προσοντολόγιο.
  Τεκμαίρεται η γλωσσομάθεια και με την κατάθεση: (α) Πτυχίου Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, (β) Προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής που έχει εκπονηθεί στην αγγλική γλώσσα, (γ) Απολυτήριο ή τίτλο ισότιμό των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.
  Διευκρινίζεται ότι η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι  της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας. 
 7. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 8. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία.

Προαιρετικά

 • Πρόσθετοι τίτλοι σπουδών
  Οι ελληνικοί τίτλοι σπουδών κατατίθενται σε απλό φωτοαντίγραφο.
  Οι τίτλοι της αλλοδαπής κατατίθενται σε απλό φωτοαντίγραφο συνοδευόμενοι από επικυρωμένη μετάφραση πρωτότυπη ή φωτοαντίγραφο αυτής.
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας άλλων ξένων γλωσσών
  Οι ελληνικοί τίτλοι σπουδών κατατίθενται σε απλό φωτοαντίγραφο (πχ. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας).
  Οι τίτλοι της αλλοδαπής κατατίθενται σε απλό φωτοαντίγραφο συνοδευόμενοι από επικυρωμένη μετάφραση πρωτότυπη ή φωτοαντίγραφο αυτής
  Σημείωση: Γίνονται δεκτά τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας τα οποία έχει εγκρίνει το Α.Σ.Ε.Π. και περιλαμβάνονται στο Προσοντολόγιο.
  Τεκμαίρεται η γλωσσομάθεια και με την κατάθεση: (α) Πτυχίου Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, (β) Προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής που έχει εκπονηθεί στην αγγλική γλώσσα, (γ) Απολυτήριο ή τίτλο ισότιμό των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.
  Διευκρινίζεται ότι η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι  της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.   
 • Συστατικές επιστολές
 • Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων
 • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν την αίτηση τους με τα ανωτέρω δικαιολογητικά το διάστημα από 01 Σεπτεμβρίου 2021 έως 10 Σεπτεμβρίου 2021 στην ηλεκτρονική  διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

α) Βαθμός πτυχίου

10%

β) Αναλυτική Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, καθώς και επίδοση σε Πτυχιακή Εργασία - όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών - σε γνωστικά αντικείμενα συναφή ή συγγενή με την ειδίκευση

20%

γ) Γραπτή εξέταση των υποψηφίων που συνίστανται στην ανάπτυξη ενός σχεδίου έρευνας βασισμένου πάνω σε υπόθεση εργασίας που δίνεται ως θέμα.

20%

δ) Προφορική συνέντευξη

40%

ε) Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών.

10%

 

Η διαδικασία εξέτασης και επιλογής των υποψηφίων, κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης γίνεται από Τριμελή Επιτροπή Εξέτασης και Επιλογής απαρτιζόμενη από μέλη Δ.Ε.Π. που συμμετέχουν στο Π.Μ.Σ.

Η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής ελέγχει τα δικαιολογητικά, απορρίπτει όσους δεν πληρούν τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί και καλεί τους/τις προκρινόμενους/ες υποψηφίους/ιες σε γραπτή εξέταση.

 

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Οι ημερομηνίες εξετάσεων, οι αίθουσες και οι ώρες θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.frl.auth.gr μετά το τέλος των αιτήσεων.

Σε περίπτωση επαναφοράς των περιοριστικών μέτρων για τον Covid-19, δεν θα διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία του προγράμματος.

Με τη γραπτή εξέταση, σημαντικό στάδιο της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων, αξιολογούνται:

 • η ικανότητα έκφρασης με συνοχή και συνεκτικότητα στην ελληνική γλώσσα,
 • η ικανότητα διατύπωσης σύνθετων συλλογισμών/προβληματισμών/συμπερασμάτων,
 • η ικανότητα ανάλυσης και αποτελεσματικής οργάνωσης πληροφοριών,
 • η γενική παιδεία και ενημέρωση σε θέματα της επικαιρότητας.

Οι υποψήφιοι/ες θα έχουν στη διάθεσή τους δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά για να αναπτύξουν ένα σύντομο σχέδιο έρευνας (μέχρι 1200 λέξεις) σχετικά με μια ερευνητική υπόθεση εργασίας η οποία θα τους δοθεί ως θέμα. Το σχέδιο έρευνας μπορεί να κινείται σε 3 κυρίους άξονες:

Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

 • Σαφής ανάλυση του θέματος
 • Ανάπτυξη του σκοπού, των υποθέσεων εργασίας ή/και προβληματισμών.
 • Σύντομη αναφορά σε συναφείς, με το υπό εξέταση αντικείμενο, έρευνες.
 • Σύντομη ανάλυση της σκοπιμότητας της έρευνας και της συμβολής της στην προώθηση της εκπαίδευσης και της επιστήμης γενικότερα.

Β. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

 • Περιληπτική παρουσίαση της μεθοδολογικής προσέγγισης της έρευνας.
 • Συνοπτική περιγραφή του γενικότερου σχεδίου/πλαισίου έρευνας, για παράδειγμα:
  • επιτόπια δειγματοληπτική έρευνα (διαδικασία της δειγματοληψίας),
  • συγκριτική έρευνα,
  • μελέτη περίπτωσης,
  • έρευνα δράσης,
  • συμμετοχική παρατήρηση,
  • βιβλιογραφική έρευνα.
 • Εργαλεία της έρευνας, για παράδειγμα:
  • ερωτηματολόγια,
  • άξονες συνεντεύξεων,
  • βιβλιογραφία.

Γ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

 • Σύντομη περιγραφή της δομής της έρευνας.

Προβιβάσιμος βαθμός ορίζεται το έξι (6) και οι μεγαλύτεροί του.

Η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής συσκευής, λεξικού, ή άλλου βοηθήματος κατά τη διάρκεια των εξετάσεων απαγορεύεται.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Babbie, Earl R., & Κώστας Ζαφειρόπουλος (2011). Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα. Αθήνα: Κριτική.
  https://static.eudoxus.gr/books/45/toc-12508145.pdf
  http://search.lib.auth.gr/Record/962445
  Κεφ. 1 Βασικές αρχές (σελ. 31-74)
  Κεφ. 2 Έρευνα και Θεωρία (75-122)
  Κεφ. 3 Δόμηση ενός ερευνητικού προγράμματος (123-178)
  Κεφ. 4 Επίπεδα μέτρησης, (σελ. 207-214)
  Κεφ. 4 Αξιοπιστία και Εγκυρότητα (σελ. 218-229)
  Κεφ. 13 Ανάλυση ποσοτικών δεδομένων (συχνότητες, κατανομές, ραβδογράματα, ιστογράματα, μέτρα κεντρικής τάσης και διασποράς, πίνακες διπλής εισόδου (651-684).
  Κεφ. 14 Βιβλιογραφία κοινωνικής έρευνας (689-728)
  Κεφ. 15 Ζητήματα δεοντολογίας και πολιτικής (729-768)
 2. Τσοπάνογλου, Α. (2010). Μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας και εφαρμογές της στην αξιολόγηση της γλωσσικής κατάρτισης. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη.
  http://search.lib.auth.gr/Record/959693
  https://static.eudoxus.gr/books/39/toc-11439.pdf
 1. Revue en ligne : Questions vives N° 28 | 2017 : De l’indifférenciation à la différenciation https://journals.openedition.org/questionsvives/2206
  Amandine Denimal, « La didactique des langues étrangères à l’ère de l’économie de la connaissance : quelles incidences sur les sujets, les enseignements et les apprentissages ? »
 1. Τοκατλίδου, Β. (2003). Γλώσσα, Επικοινωνία και Γλωσσική Εκπαίδευση. Αθήνα. Εκδόσεις Πατάκη.
 2. Chapelle, C.A. & Douglas, D. (2006). Assessing Language through Computer Technology. Cambridge University Press.
 3. Hardisty, D. & S. Windeatt (1989). CALL. Oxford: Oxford University Press.
 4. Blanchet, Ph., Chardenet P. (2011). Guide pour la recherche en didactique des langues et des cultures : approches contextualisées, sous la direction de Philippe Blanchet, Patrick Chardenet. Philippe Blanchet et Patrick Chardenet. France. Éditions des archives contemporaines; Agence universitaire de la francophonie (Montréal), 978-2-813000-48-4. ffhal-01436588
  https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01436588/document
 1. Council of Europe (2016). Guide for the development and implementation of curricula for plurilingual and intercultural education, ISBN 978-92-871-8234-0
  https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806ae64a
 1. Castellotti, V. & Moore, D. (2010). Valoriser, mobiliser et développer les répertoires plurilingues et pluriculturels pour une meilleure intégration scolaire. Division des Politiques linguistiques, Direction de l’Education et des langues, DGIV, Conseil de l’Europe, Strasbourg.
  https://www.academia.edu/6160431/Valoriser_mobiliser_et_d%C3%A9velopper_les_r%C3%A9pertoires_plurilingues_et_pluriculturels_pour_une_meilleure_int%C3%A9gration_scolaire_L_int%C3%A9gration_linguistique_et_%C3%A9ducative_des_enfants_et_des_adolescents_issus_de_l_immigration_Par_V%C3%A9ronique_Castellotti_and_Dani%C3%A8le_Moore
 1. Martinez P. (2014). La didactique des langues étrangères, Presses Universitaires de France, Que sais-je ?

 

Η Τριμελή Επιτροπή Εξέτασης μετά την ανακοίνωση της βαθμολογίας στη γραπτή εξέταση καλεί σε συνέντευξη τους υποψηφίους και τις υποψήφιες που έχουν προβιβάσιμο βαθμό.

Οι ημερομηνίες συνέντευξης θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση της γραπτής εξέτασης.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης με βάση τον φάκελο δικαιολογητικών, τη γραπτή εξέταση και τη συνέντευξη, καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων αφού επικυρωθεί από την Συνέλευση αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Π.Μ.Σ. και στην ιστοσελίδα του προγράμματος. (http://pms.frl.auth.gr/)

Η Πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγήτρια Μαρία Λιτσαρδάκη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Οι κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων για την εισαγωγή τους στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

 1. Μάθημα: Υ102 Γαλλική Γλώσσα Ι: Γραπτός Λόγος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Δευτέρα, 24/5/2021

16:45

17:00

1

(Υπόγειο Παλαιού Κτηρίου Φιλοσοφικής Σχολής)

 

 1. Μάθημα: Υ202 Επισκόπηση Γαλλικής Λογοτεχνίας Ι

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Τρίτη, 25/5/2021

16:45

17:00

1

(Υπόγειο Παλαιού Κτηρίου Φιλοσοφικής Σχολής)

 

 1. Μάθημα: Υ301 Ανάλυση και Παραγωγή Λόγου στην ελληνική γλώσσα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Τετάρτη, 26/5/2021

16:45

17:00

1

(Υπόγειο Παλαιού Κτηρίου Φιλοσοφικής Σχολής)

 

ΟΔΗΓΙΕΣ:

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ορίζονται τα ακόλουθα για τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων:

Α. Κατά την προσέλευση στο χώρο των εξετάσεων, οι υποψήφιοι/ες υποχρεωτικά πρέπει:

 1. Να έχουν απαραιτήτως μαζί τους Αστυνομική Ταυτότητα ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς τους, για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου.
 2. Να κάνουν χρήση μη ιατρικής μάσκας στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
 3. Να τηρούν τη μέγιστη δυνατή απόσταση μεταξύ των παρευρισκόμενων στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
 4. Να αποφεύγουν τον συγχρωτισμό.
 5. Να κάνουν συχνό καθαρισμό των χεριών, με χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος.
 6. Η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται μόνο, με την απλή επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο. Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό ή τον διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο.

 

Β. Κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι:

 1. Γίνεται χρήση μη ιατρικής μάσκας στους εσωτερικούς χώρους καθ΄ όλη τη διάρκεια της Εξέτασης καθώς και συχνό καθαρισμό των χεριών, με χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος.
 2. Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.
 3. Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ’ εξαίρεση, μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή.
 4. Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων. Σε αυτόν που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο επιτηρητής που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο. Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αναγράφει στο δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις, το δοκίμιό του αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης.
 5. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής. Ο υποψήφιος που δολιεύει με οποιοδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα.
 6. Στο γραπτό δοκίμιο, οι ενδείξεις με τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου ελέγχονται από τους επιτηρητές και καλύπτονται από τον ίδιο τον υποψήφιο με την ευθύνη των επιτηρητών κατά τρόπο απόλυτο και αδιαφανή, την ώρα που παραδίδεται κάθε γραπτό δοκίμιο

 

Απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

 (Συνεδρίαση αριθμ. 372/13-5-2021).

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση 2021-2022

Αγαπητά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων προκηρύσσει θέσεις πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για το ακαδ. έτος 2021-2022 με επιλέξιμη περίοδο υλοποίησης των μετακινήσεων από 01/10/2021 έως 31/08/2022 

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 05 Μαΐου έως 31 Μαΐου 2021 (15:00 ώρα Ελλάδας)

Στην ιστοσελίδα του Τμήματός μας (https://eurep.auth.gr/el ), μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση, την αναζήτηση Φορέα Υποδοχής, τη διαδικασία υποβολής αίτησης, και τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων και επιλογής.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να παρακολουθήσετε και το video της σχετικής διαδικτυακής ενημέρωσης. Επισημαίνουμε ότι η τελική διάρκεια επιχορήγησης κάθε φοιτητή θα εξαρτηθεί από το ποσό που έχει διατεθεί στο ΑΠΘ από την Εθνική Μονάδα του προγράμματος Erasmus+.

Παρακαλούμε για την έγκαιρη υποβολή των αιτήσεων για να αποφευχθεί πιθανή υπερφόρτωση του συστήματος και, κατά συνέπεια, η όποια ταλαιπωρία των ενδιαφερομένων κατά τις τελευταίες ημέρες υποβολής των αιτήσεων. 

Με εκτίμηση,

Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Announcement: One schollarship for the Shanghai Summer School Belt & Road Program

Σας ενημερώνουμε ότι, στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων (http://international-relations.auth.gr/el/node/2188), έχει αναρτηθεί ανακοίνωση για προκήρυξη μίας (1) υποτροφίας σε άριστο προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό φοιτητή του Α.Π.Θ. για παρακολούθηση Θερινού Σχολείου Σχολείου Κινέζικης Γλώσσας & Πολιτισμού από 12 Ιουλίου έως 6 Αυγούστου 2021 (4 εβδομάδες), στο Shanghai International Studies University (SISU), στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του Α.Π.Θ.  με το εν λόγω Πανεπιστήμιο και του προγράμματος Belt and Road Countries Program,τoυ δήμου Σαγκάης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 4 Ιουνίου, 2021 στις 12:00 το μεσημέρι στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ).

Ιστότοπος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών

Ενεργοποιήθηκε ο νέος ιστότοπος της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών/τριών. Στον ιστότοπο θα αναρτώνται χρήσιμες πληροφορίες για την Πρακτική Άσκηση, εργασίες φοιτητών/τριών και καλές πρακτικές για την ανάπτυξη διδακτικού υλικού. Περισσότερα μπορείτε να δείτε στο https://praktiki.frl.auth.gr

Η υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης

Π. Κρυστάλλη 

 

Study4french

Study4frenchStudy4French: ανανεωμένος ιστότοπος προετοιμασίας υποψηφίων Πανελλαδικών εξετάσεων για το ειδικό μάθημα της γαλλικής γλώσσας.

Λαμβάνοντας υπόψη τη δύσκολη συγκυρία της πανδημίας και τις αυξημένες ανάγκες των μαθητών που βρέθηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός του φυσικού χώρου της εκπαίδευσης, τις σχολικές τάξεις, το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θέλησε να υποστηρίξει τους υποψηφίους των Πανελλαδικών εξετάσεων με πρόσθετο, ψηφιακό υλικό μελέτης για το ειδικό μάθημα της Γαλλικής Γλώσσας. Για τον σκοπό αυτόν, ενεργοποίησε τον ιστότοπο https://study4french.gr

Πρόκειται για μια αναμορφωμένη έκδοση του ομώνυμου, αρχικού ιστότοπου, ο οποίος είχε δημιουργηθεί από τα Τμήματα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, λειτούργησε από το 2012-2018 και είχε, δυστυχώς, χάσει μεγάλο μέρος της λειτουργικότητάς του, λόγω της κατάργησης του λογισμικού Flash.

Ο ιστότοπος επανασχεδιάστηκε από μέλη του Τμήματος, για να προσφέρει στους υποψήφιους και τις υποψήφιες των Πανελλαδικών εξετάσεων διαδραστικές ασκήσεις εξάσκησης στο ειδικό μάθημα της γαλλικής γλώσσας. Ο ιστότοπος ανατροφοδοτείται συνεχώς με νέες ασκήσεις που δημιουργούνται με την βοήθεια φοιτητών/τριών με την καθοδήγηση μέλους του Τμήματος, προκειμένου να στηρίξει όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται τους μαθητές και τις μαθήτριες στη δύσκολη προσπάθειά τους, η οποία γίνεται ακόμη πιο δύσκολη στις συνθήκες της πανδημίας.

Προκήρυξη θέσεων υποψηφίων διδακτόρων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ., σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης συνεδρίαση αριθμ. 353/14-5-2020, προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, δέκα (10) θέσεις που οδηγούν σε Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.), κατανεμημένες πέντε (5) για το χειμερινό εξάμηνο και πέντε (5) για το εαρινό.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα έχουν όσοι/ες πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής.
 • Είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής ή είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου κατά το άρθρο 46 του ν. 4485/2017 σε συναφή επιστημονική περιοχή με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.
 • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, γίνονται δεκτοί/ές ως Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες και μη κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών υπό την προϋπόθεση να υπάρχει ευρέως αναγνωρισμένο συγγραφικό, μεταφραστικό έργο.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος 1-15 Σεπτεμβρίου 2021 και 1-15 Μαρτίου 2022.

Στην αίτηση αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης και συγγραφής  καθώς και ο/η προτεινόμενος/η ως επιβλέπων/ουσα της Διδακτορικής Διατριβής.

Γλώσσα εκπόνησης και συγγραφής ορίζεται η γαλλική και η ελληνική.

Η αίτηση συνοδεύεται από:

 • Πτυχίο και Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (σε περίπτωση που προέρχονται από ίδρυμα της αλλοδαπής απαιτείται ισοτιμία από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.),
 • Αντίγραφο της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας,
 • Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας,
  Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους:
  α) Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας του ν. 2740/1999 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003, β) Με πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας  της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, γ) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, δ) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμό των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.
  Διευκρινίζεται ότι η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003)
  Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι  της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.   
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
 • Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής,
 • Εργασίες ή πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν ερευνητική και/ή συγγραφική δραστηριότητα,
 • Βεβαίωση μέλους ΔΕΠ που αποδέχεται να επιβλέψει την προτεινόμενη διδακτορική διατριβή.

Μετά την υποβολή των αιτήσεων η Συνέλευση του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, με βάση τη συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί, ορίζει τριμελή Επιτροπή από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, ανά κατηγορία αιτήσεων.

Η κάθε Επιτροπή εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί σε συνέντευξη τον/την υποψήφιο/α. Κατόπιν, η κάθε Επιτροπή υποβάλει στη Συνέλευση του Τμήματος εισήγηση με αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους ο/η υποψήφιος/α πληροί ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις προκειμένου να γίνει δεκτός/η.                

Η Συνέλευση του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, συνεκτιμώντας το υπόμνημα της Επιτροπής, εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του/της υποψηφίου/ας. Στην εγκριτική απόφαση της Συνέλευσης ορίζεται το θέμα και η γλώσσα εκπόνησης και συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Έντυπο αίτησης

Απρίλιος – Μάιος 2021 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ στο Γραφείο Διασύνδεσης ΑΠΘ

Website Γραφείου Διασύνδεσης ΑΠΘ: http://career.auth.gr

Πληθώρα εκδηλώσεων για σπουδές και σταδιοδρομία διοργανώνει ή/και συμμετέχει  το Γραφείο Διασύνδεσης ΑΠΘ τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2021.

Δείτε το πρόγραμμα και δηλώστε συμμετοχή.

Πρόγραμμα εκδηλώσεων:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής προς το Τμήμα Φοίτησης

Τετάρτη, 14.04.2021 (ώρα 22:00)

 

Αγαπητή φοιτήτρια, Αγαπητέ φοιτητή, 

Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης  (ΕΘΑΑΕ) προσκαλεί όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές* να δηλώσουν υποψηφιότητα για εγγραφή τους στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ, με σκοπό να συμμετέχουν στις Επιτροπές Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΕΕΑΠ).

Για  πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία πιστοποίησης και τις Εξωτερικές Επιτροπές Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΕΕΑΠ), επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΕΘΑΑΕ: https://www.ethaae.gr/el/diasfalisi-poiotitas N. 4653/20 και ιδίως τα άρθρα 8, 9 και 13 του ν. 4653/20, Απόφαση Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ (ΣΑΠ-ΕΘΑΑΕ) 8/10-12-2020

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Να βρίσκεσαι μετά το δεύτερο και πριν από το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών σου και να μην έχεις υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών.
 2. Να διαθέτεις πολύ καλή ή άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Επίπεδα Γ1 ή Γ2).
 3. Να σε ενδιαφέρουν οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

 B. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Α΄ Στάδιο-Προθεσμία 14.4.2021

Θα πρέπει να υποβάλεις αίτηση υποψηφιότητας αποκλειστικά ηλεκτρονικά προς τη Γραμματεία του Τμήματός σου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ), με θέμα μηνύματος: «Αίτηση συμμετοχής για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ».

Το ηλεκτρονικό σου μήνυμα και τα αρχεία  που θα υποβάλεις (σε μορφή pdf),θα πρέπει να έχουν τις ακόλουθες ονομασίες αντίστοιχα :

 1. Αίτηση - ονοματεπώνυμο υποψηφίου (Υπόδειγμα)
 2. CV - ονοματεπώνυμο υποψηφίου
  Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (σε μορφή europass [https://europa.eu/europass/el]) που θα αναφέρει τυχόν σχετική εμπειρία σε δράσεις διασφάλισης ποιότητας.
 3. Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας/τίτλος σπουδών- ονοματεπώνυμο υποψηφίου
  Αντίγραφο του πιστοποιητικού ξένης γλώσσας/τίτλου σπουδών που πιστοποιεί το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας (πολύ καλή γνώση Γ1 ή άριστη γνώση Γ2) [βλ. https://www.asep.gr/guide/4E_2020/englishproof.html].
 4. Βεβαίωση Τμήματος - ονοματεπώνυμο υποψηφίου (Υπόδειγμα)
  Βεβαίωση του Τμήματος φοίτησής σου στην οποία αναφέρονται: το εξάμηνο φοίτησης, η ημερομηνία πρώτης εγγραφής κατά την εισαγωγή σου στο Τμήμα, καθώς και ο συνολικός αριθμός πιστωτικών μονάδων των μαθημάτων, στα οποία έχεις εξετασθεί με επιτυχία έως το τελευταίο ολοκληρωμένο εξάμηνο φοίτησης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ανακοινώνεται στους πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος ότι έχει γίνει η εισαγωγή των συγγραμμάτων από τον Εύδοξο για τα μαθήματα Υ106 «Εισαγωγή στη Γλωσσολογία» και Υ107 «Φωνητική-Φωνολογία με εφαρμογές στη Γαλλική Γλώσσα».

Για όσες/όσους έχετε κάνει ήδη δήλωση συγγραμμάτων μπορείτε να την ακυρώσετε και να κάνετε εκ νέου συμπεριλαμβάνοντας και τα νέα συγγράμματα.

Δηλώσεις και διανομή διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 31414/Ζ1/18-03-2021 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 1068), λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνoϊού COVID-19, η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα πραγματοποιηθεί με κατ’ οίκον παράδοση προς τους δικαιούχους φοιτητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), με ευθύνη των εκδοτικών οίκων μέσω εταιριών ταχυμεταφορών της επιλογής τους ή/και με δικά τους μέσα.

Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία της διανομής των συγγραμμάτων του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 υλοποιείται και ολοκληρώνεται σύμφωνα με τους όρους της ως άνω Κοινής Υπουργικής Απόφασης, ανεξάρτητα εάν η εκπαιδευτική διαδικασία στα Α.Ε.Ι και τις Α.Ε.Α. πραγματοποιείται εξ αποστάσεως ή με φυσική παρουσία.

Α. Προθεσμίες

i. Δηλώσεις συγγραμμάτων και διανομή προς δικαιούχους φοιτητές

 • Η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων από τους δικαιούχους φοιτητές θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021. Διευκρινίζεται ότι δε δύναται να υπάρξει παρέκκλιση από την εν λόγω προθεσμία, συνεπώς η ως άνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων είναι υποχρεωτική.
 • Η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς στους φοιτητές αναμένεται να ξεκινήσει αμέσως μετά την ως άνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τη Δευτέρα 24 Μαΐου 2021.

ii. Αιτήσεις προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων και διανομή προς βιβλιοθήκες

 • Η υποβολή αιτήσεων προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» από τις βιβλιοθήκες των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021.
 • Αντίστοιχα η διαδικασία παράδοσης από τους εκδοτικούς οίκους των παραγγελθέντων από τις βιβλιοθήκες των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. διδακτικών συγγραμμάτων θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τη Δευτέρα 24 Μαΐου 2021.

B. Δικαίωμα επιλογής συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου για όσους φοιτητές δεν υπέβαλλαν δήλωση συγγραμμάτων ή δεν παρέλαβαν τα συγγράμματα του χειμερινού εξαμήνου στο σύνολό τους

Κατά την υποβολή δηλώσεων για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, έχουν επίσης δικαίωμα επιλογής διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 αποκλειστικά όσοι φοιτητές ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

 1. Φοιτητές οι οποίοι έγιναν δεκτοί στα οικεία Τμήματα Υποδοχής ύστερα από μετεγγραφή ή μετακίνηση ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και οι οποίοι δεν προέβησαν σε δήλωση για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.
 2. Φοιτητές ειδικών κατηγοριών (διακριθέντες αθλητές, εισακτέοι στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση φοιτητές με σοβαρές παθήσεις (5%), κ.α.) οι οποίοι δεν συμπεριλήφθηκαν στην συμπληρωματική περίοδο δηλώσεων για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 κατά το διάστημα 22-12-2020 έως 30-12-2020.
 3. Φοιτητές που με δική τους υπαιτιότητα δεν προέβησαν σε δήλωση για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 κατά το διάστημα 5-11-2020 έως 22-11-2020.
 4. Φοιτητές που είχαν προβεί σε δήλωση για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και δεν τα παρέλαβαν στο σύνολό τους, μόνο για όσα συγγράμματα δεν παρέλαβαν.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου από τους φοιτητές των ανωτέρω κατηγοριών είναι να έχουν δηλώσει τα αντίστοιχα μαθήματα στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος κατά το χειμερινό εξάμηνο. Οι φοιτητές που ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες και έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2020-2021 χωρίς να έχουν παραλάβει τα αντίστοιχα συγγράμματα, διατηρούν κατ’ εξαίρεση το δικαίωμα επιλογής συγγραμμάτων και για τα μαθήματα αυτά. Διευκρινίζεται ότι θα διενεργηθεί έλεγχος σύμπτωσης μεταξύ των δηλώσεων μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και των δηλώσεων επιλογής διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, οι οποίες προβλέπονται στην παρούσα.

Γ. Διαδικασία δήλωσης και παραλαβής συγγραμμάτων

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατ’ οίκον παράδοση των διδακτικών συγγραμμάτων κάθε φοιτητής οφείλει να δηλώσει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» τον τόπο παράδοσης στον οποίο επιθυμεί να του παραδοθούν τα διδακτικά συγγράμματα που έχει επιλέξει. Ως τόπος κατ’ οίκον παράδοσης δύναται να ορισθεί οποιαδήποτε περιοχή εντός της ελληνικής επικράτεια και την Κύπρο. Για τον λόγο αυτό, οι δικαιούχοι φοιτητές, συμπεριλαμβανομένων των Κυπρίων φοιτητών, καλούνται να δηλώσουν τον «τόπο παράδοσης», συμπληρώνοντας τα πεδία της «Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης», και συγκεκριμένα: Οδό, Αριθμό, Ταχυδρομικό Κώδικα, Περιοχή, Καλλικρατικό Δήμο, Περιφερειακή Ενότητα, Χώρα και Σχόλια Παράδοσης, ενώ παράλληλα καλούνται να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους (κινητό τηλέφωνο και e-mail). Ειδικότερα οι φοιτητές που δηλώνουν ως τόπο κατ’ οίκον παράδοσης την Κύπρο, θα πρέπει να φροντίσουν να έχουν δηλώσει στα στοιχεία επικοινωνίας τους κυπριακό αριθμό κινητού τηλεφώνου για τη διευκόλυνση της διανομής μέσω των αντίστοιχων εταιριών ταχυμεταφορών.

Μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής διδακτικού συγγράμματος κάθε φοιτητής λαμβάνει άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έναν κωδικό (PIN) τον οποίο είναι υποχρεωμένος να διαφυλάξει και να χρησιμοποιήσει μόνο για όσα συγγράμματα διανεμηθούν απευθείας από τους εκδοτικούς οίκους με δικά τους μέσα.

Τα συγγράμματα αποστέλλονται μέσω εταιρίας ταχυμεταφοράς ή με μέσα του εκδοτικού οίκου και παραδίδονται χωρίς την είσπραξη κάποιου αντίτιμου από τον φοιτητή. Η δαπάνη της μεταφοράς βαρύνει αποκλειστικά τους εκδοτικούς οίκους.

Παράδοση δέματος από εταιρία ταχυμεταφοράς:

Η εταιρία ταχυμεταφοράς παραδίδει το δέμα στο δικαιούχο φοιτητή, στον τόπο παράδοσης, όπως αυτός έχει δηλωθεί από τον φοιτητή στο πεδίο της «Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης» στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ». Σημειώνεται ότι κατά την παράδοση των διδακτικών συγγραμμάτων δεν υποβάλλεται μοναδικός αριθμός (PIN) από μέρους του φοιτητή, σε κάθε περίπτωση όμως ο φοιτητής οφείλει να υπογράψει για την παραλαβή τους όπου υποδεικνύεται από την εταιρία ταχυμεταφοράς. Η παραλαβή των διδακτικών συγγραμμάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί από τρίτο πρόσωπο μόνο με την επίδειξη σχετικής εξουσιοδότησης, η οποία μπορεί να παραχθεί μέσω της ιστοσελίδας https://dilosi.services.gov.gr.

Η διαδικασία των αποστολών ταχυμεταφοράς παρακολουθείται ηλεκτρονικά από το Ειδικό Σύστημα Παρακολούθησης και Εντοπισμού των Ταχυδρομικών Αποστολών (ΕΣΠΕΤΑ) της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς που προβλέπονται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) για τις εταιρίες ταχυμεταφορών.

Παράδοση δέματος από εκδοτικό οίκο με ίδια μέσα:

Ο εκδοτικός οίκος παραδίδει με ίδια μέσα το δέμα στο δικαιούχο φοιτητή, στον τόπο παράδοσης, όπως αυτός έχει δηλωθεί από τον φοιτητή στο πεδίο της «Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης» στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ». Σημειώνεται ότι κατά την παράδοση των διδακτικών συγγραμμάτων ο φοιτητής θα παρέχει στον εκδοτικό οίκο τον μοναδικό αριθμό (PIN) που έλαβε κατά τη διαδικασία δήλωσης για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων. Ο φοιτητής οφείλει να υπογράψει για την παραλαβή των διδακτικών συγγραμμάτων όπου υποδεικνύεται από τον εκδοτικό οίκο. Η παραλαβή των διδακτικών συγγραμμάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί από τρίτο πρόσωπο που θα παρέχει τον μοναδικό αριθμό (PIN) μόνο με την επίδειξη σχετικής εξουσιοδότησης, η οποία μπορεί να παραχθεί μέσω της ιστοσελίδας https://dilosi.services.gov.gr.

Σε περίπτωση που ο μοναδικός αριθμός (PIN) είναι ελλιπής ή λανθασμένος δε θα είναι δυνατή η αποζημίωση του συγγράμματος.

Δ. Έλεγχος σύμπτωσης δηλώσεων μαθημάτων και συγγραμμάτων

Κατά τον έλεγχο δηλώσεων συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, τα Γραφεία Μηχανογράφησης Γραμματειών και Κέντρα Δικτύων των Ιδρυμάτων οφείλουν να επιβεβαιώνουν τις δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών με βάση τις δηλώσεις μαθημάτων και των δύο περιόδων (χειμερινού και εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021) χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους εάν οι φοιτητές έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου κατά την προηγούμενη εξεταστική περίοδο.

Στην περίπτωση που οι φοιτητές παραλάβουν συγγράμματα που δεν δικαιούνται θα τα επιστρέφουν στην Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν ή σε οποιαδήποτε από τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες αυτού, εάν είναι περισσότερες της μιας, όταν αυτές επανέλθουν σε λειτουργία. Η παραλαβή των συγγραμμάτων από τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες δεν είναι υποχρεωτική και καθορίζεται από τις ανάγκες για εμπλουτισμό των τοπικών συλλογών τους αλλά και την κατάσταση του αντιτύπου. Στην περίπτωση που η ανωτέρω διαδικασία δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς, τότε οι φοιτητές δε θα δύνανται σε επόμενα εξάμηνα να επιλέξουν μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ διδακτικά συγγράμματα, έως ότου αρθεί η αιτία της μη ορθής παραλαβής. Οι φοιτητές οφείλουν να τηρήσουν τις ανωτέρω υποχρεώσεις εντός της οριζόμενης στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ προθεσμίας.

Τέλος παρακαλούνται οι εκδότες να προβούν σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της παράδοσης των διδακτικών συγγραμμάτων. Επισημαίνεται ότι η μη διανομή διδακτικών συγγραμμάτων ή η διανομή συγγραμμάτων τα οποία εμφανίζουν διαφορές από την ανάρτηση τους στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ», εκτός από προβλήματα τα οποία προκαλούν στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενδέχεται να οδηγήσουν και στην επιβολή κυρώσεων προς τους εκδοτικούς οίκους από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με μερική ή ολική διαγραφή τίτλων ανά περίπτωση, αφού συνιστούν παραβίαση των όρων σύμβασης με την υπηρεσία «ΕΥΔΟΞΟΣ» και της σχετικής νομοθεσίας.

Προκήρυξη εισαγωγικών εξετάσεων για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης, ειδίκευση Διερμηνείας, της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. για τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2023

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης, στο οποίο συμμετέχουν τα Τμήματα Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής και του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Α.Π.Θ., στην υπ’ αριθμ. 94/22-2-2021 συνεδρίασή της, αποφάσισε, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1 και 4.2 του Εσωτερικού Κανονισμού του ΔΠΜΣ, να προκηρύξει τη διεξαγωγή εισαγωγικών εξετάσεων για την εισαγωγή έως και 20 φοιτητών/φοιτητριών στην ειδίκευση Διερμηνείας του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. για φοίτηση κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2022 και 2022-2023.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκύρηξη.

Κατεβάστε την αίτηση εγγραφής

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ AIESEC

Πρακτική στο εξωτερικό

Αν σε ενδιαφέρει να διδάξεις, να ταξιδέψεις στο εξωτερικό και να ξεκινίσεις την καριέρα σου τότε ήρθε η ώρα να βρεις το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης που σου ταιριάζει μέσω του Global Teacher της AIESEC.

Γιατί να διαλέξεις την AIESEC;
• Διδασκαλία στα καλύτερα ιδιωτικά σχολεία και φροντιστήρια
• Ευκαιρία διεύρυνσης επαγγελματικού κύκλου και οριζόντων σ' ένα διαπολιτισμικό επίπεδο
• Ενίσχυση βιογραφικού με πιστοποίηση συμμετοχής από την AIESEC και τον φορέα
• Απόλυτη υποστήριξη από εμάς στην προετοιμασία βιογραφικού, συνέντευξης και καθ' όλη τη διάρκεια της εμπειρίας σου

Πάρε μέρος τώρα!

French teacher
Τυνησία
📆15 Ιουνίου-17 Αυγούστου 2021
💲600 TND/μήνα
Profile: Επίπεδο γαλλικών C1, Διδασκαλία γλωσσών, Επικοινωνία, Δημιουργικότητα

Ενημερώσου εδώ!
https://aiesec.gr/teach/

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΨΗΦΙΣΜΑ

Ως πανεπιστημιακοί δάσκαλοι καταδικάζουμε απερίφραστα τη βίαιη επέμβαση της αστυνομίας στο χώρο του πανεπιστημίου στις 22/2/2021.

Δηλώνουμε ότι

 • Θα διαφυλάξουμε πάση θυσία το κλίμα διαλόγου και δημοκρατικού πνεύματος που αρμόζει σε ένα Ανώτατο Ίδρυμα
 • Θα υπερασπιστούμε τις ανθρωπιστικές αξίες που υπηρετούμε εδώ και χρόνια με το εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό μας έργο
 • Δεν είμαστε διατεθειμένοι να ξαναγίνουμε μάρτυρες τέτοιων βίαιων επεισοδίων που καταλύουν κάθε έννοια δημοκρατίας
 • Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί η κοινότητα μας σε πεδίο μάχης μεταξύ της αστυνομίας και των φοιτητών μας.
 • Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας για τις επιπτώσεις της μόνιμης εγκατάστασης αστυνομικής δύναμης στο χώρο του πανεπιστημίου όπως προβλέπει το νέο νομοσχέδιο

Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού του Γαλλικού Τμήματος ΑΠΘ:
Β. Αλεξανδρίδου
Α. Βαρσαμίδου
Π. Αρβανίτης
Ε. Γραμματικοπούλου
Σ. Γραμμενίδης
O. Delhaye
Ξ. Δημητρούλια
Κ. Εξάρχου
Τ. Καδόγλου
Β. Κέλλα
Ε. Κουρδής
Π. Κρυστάλλη
Π. Κυριακοπούλου
Λ. Κωστοπούλου
Μ. Λιτσαρδάκη
Ε. Λουπάκη
Μ. Μακροπούλου
Π. Μακροπούλου
Ε. Μαμακούκα
Ε. Μουσούρη
Π. Παναγιωτίδης
Α. Παπανικολάου
Κ. Πλουμιστάκη
Ν. Σακελλάρη
Φ. Σίμογλου
Ο. Τσακνάκη
Π. Χαραλαμπίδη
Κ. Πάγκαλος

Υποτροφίες και βραβεία από κληροδοτήματα

Στην  ιστοσελίδα του Τμήματος Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. έχουν αναρτηθεί οι κάτωθι ανακοινώσεις για υποτροφίες και βραβεία από κληροδοτήματα:

 ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ το ωράριο λειτουργίας των βιβλιοθηκών του Τμήματος.

Χάρτης

Φωτογραφίες

Επισκέψεις

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 76 επισκέπτες και κανένα μέλος

Επικοινωνήστε

(+30) 2310-995176

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.