Αναπληρωτής/τρια
Τομέας Μετάφρασης
Φ.Ε.Κ.
Γραφείο:
Τηλέφωνο: 2310-997514
Fax: 2310-997529
e-mail: ekourdis@frl.auth.gr

Σύγγραμμα με τίτλο «Θεσσαλικό Ιδίωμα: από τα κοινωνικά σημεία στη γλωσσική ιδεολογία».   Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος, 2007 (ISBN 978-960-8029-490).