Μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών

Μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Με απόφαση Συγκλήτου (συν. 2953/25-1-2018, αρ. πρωτ. εγγρ. 10739/14-3-2018) εγκρίνεται το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών τoυ Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

Επισυνάπτεται και το εγκεκριμένο μητρώο.